UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

Ngày 01/4/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 1153/UBND-VP về việc chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn