UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình Cầu Cư Păm (Km21+050), Tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình: Đầu tư xây dựng Cầu Cư Păm (Km21+050), Tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông.

UBND huyện phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Lắp đặt hrệ thống camẻa an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Krông Bông giai đoạn II

Ngày 16/01/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Lắp đặt hệ thống camera an ninh, trật tự trên dịa bàn huyện Krông Bông giai đoạn 2.

Chủ trương thực hiện các gói thầu đấu thầu qua mạng thuộc danh mục công trình khởi công mới năm 2020 do BQL DAĐTXD huyện làm chủ đầu tư

Ngày 08/01/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 131/UBND-TCKH về chủ trương thực hiện các gói thầu đấu thầu qua mạng thuộc danh mục công trình khởi công mới năm 2020 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày 18/9/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3854/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Ban Phát triển xã Yang Mao thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Công trình: Hệ thống kênh mương thủy lợi Ea Mhăt đến cánh đồng Ea Chay

Ngày 30/7/2019, Ban Phát triển xã Yang Mao ban hành Thông báo số 07/TB-BPTX, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Công trình: Hệ thống kênh mương thủy lợi Ea Mhăt đến cánh đồng Ea Chay. Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.

Ban Phát triển xã Ea Trul thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Đường GTNV thôn 1, xã Ea Trul

Ngày 26/7/2019, Ban Phát triển xã Ea Trul ban hành Thông báo số 05/TB-BPTX, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Đường GTNV thôn 1, xã Ea Trul.

Ban Phát triển xã Ea Trul thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Đường GTNV Buôn Ktluốt xã Ea Trul

Ban phát triển xã Ea Trul vừa có Thông báo số 08/TB-BPTX ngày 16/7/2019, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Đường GTNV Buôn Ktluốt, xã Ea Trul.

Ban Phát triển xã Yang Mao xác định danh sách các nhà thầu được chọn mời chào giá Gói thầu Xây lắp: Hệ thống Kênh mương thủy lợi Ea Mhắt đến cánh đồng Ea Chay, Hạng mục: Kênh và công trình kênh

UBND xã Yang Mao vừa có Biên bản số 02/BB-BPTX ngày 15/7/2019 về việc xác định danh sách các nhà thầu được mời chào giá Gói thầu Xây lắp: Hệ thống Kênh mương thủy lợi Ea Mhắt đến cánh đồng Ea Chay, Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.

Ban Phát triển xã Cư Pui thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp Đường GTNV buôn Khanh xã Cư Pui

Ban Phát triển xã Cư Pui vừa phát hành thông báo số 08/TB-VPTX ngày 09/7/2019, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Đường GTNV buôn Khanh, xã Cư Pui (từ TL 12 đi đập thủy lợi).

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready