Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 13/03/2024, 12:37

 

Sáng ngày 11/3, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Văn Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ. Đã huy động được các nguồn lực của Trung ương, địa phương và cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí. Nhân dân tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào hiến đất, góp công, góp của xây dựng thôn thôn mới và giảm nghèo bền vững. Kết quả đến nay trên địa bàn huyện đạt 171/247 tiêu chí, đạt 69,23%, tăng 04 tiêu chí so với năm 2022, bình quân đạt 13,15 tiêu chí/01 xã. 13/13 xã đã được UBND huyện ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã giai đoạn 2021 -2025.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện năm 2024. Theo đó sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 phấn đấu xây dựng xã Hòa Thành đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn huyện là 14,31 tiêu chí trên một xã; tăng 15 tiêu chí so với năm 2023.

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Văn Long, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới bền vững, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện; nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa tạo liên kết chuỗi gắn với phát triển công nghiệp dịch vụ, phát triển văn hóa giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời trực tiếp Đảng ủy, UBND các xã phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức ở cơ sở, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ái Phương

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn

ipv6 ready