Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông 24/09/2019, 16:15

Ngày 18/9/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3854/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Theo đó, UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện với các nội dung chính sau:

1. Tên danh mục dự án: Danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông.

2. Đơn vị đề xuất: UBND các xã: Hòa Tân, Hòa Lễ, Khuê Ngọc Điền, Cư Pui, Hòa Sơn. 

3. Về nguồn vốn: Nguồn vốn được UBND huyện giao, nguồn vốn ngân sách xã, nguồn nhân dân đóng góp và huy động khác. 

4. Về cân đối nguồn vốn: Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.184.129.000 đồng; trong đó, Ngân sách huyện hỗ trợ: 4.100.000.000 đồng, Ngân sách xã: 131.644.000 đồng, Dân đóng góp và huy động khác: 925.485.000 đồng.

5. Cấp quyết định đầu tư từng dự án cụ thể: UBND cấp xã.

6. Danh mục dự án được phê  duyệt: Tên dự án cụ thể, địa điểm đầu tư, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến, thời gian và hình thức thực hiện theo danh mục kèm theo Quyết định. 

7. Hình thức thực hiện: Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ; thuê đơn vị thi công thực hiện theo Luật Đấu thầu (tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương). 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

Tại Quyết định, UBND huyện giao UBND các xã Hòa Tân, Hòa Lễ, Khuê Ngọc Điền, Cư Pui, Hòa Sơn căn cứ chủ trương của UBND huyện và các văn bản có liên quan tiến hành các bước tiếp theo để xác định cụ thể quy mô của từng dự án, thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định, thực hiện bố trí ngân sách cấp xã và tổ chức huy động nguồn vốn nhân dân đóng góp và huy động khác để đảm bảo hoànt hành các công trình trong năm 2019, không để xảy ra nợ đọng trong đầu tư công. 

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Chí Quyết 

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn