Huyện Krông Bông xây dựng kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026 11/02/2022, 15:25

Trong thời gian qua, với chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Krông Bông đã góp phần tích cực trong việc giúp các cơ quan tổ chức hành chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và thực hiện cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn huyện như lĩnh vực: Giáo dục, thể dục thể thao... góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hệ thống tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp hiện nay còn nhiều đầu mối, hiệu quả hoạt động của một số đơn vị chưa cao. Mặt khác, một số lĩnh vực, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp hiện nay đã được xã hội hóa nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và phù hợp với lộ trình cải cách hành chính Nhà nước. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phát huy hơn nữa sự tập trung, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất hiện có; từng bước đổi mới phương thức quản lý, đồng thời với việc tinh giản biên chế một cách phù hợp và hiệu quả theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Do vậy, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT tặng hoa cho BGH trường TH Cư Kty, TH Thăng Bình tại Lễ công bố QĐ sáp nhập

Thực hiện Công văn số 11641/UBND-TH, ngày 25/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2748/SNV-TCBC, ngày 31/12/2021 của Sở Nội vụ Đắk Lắk về việc xây dựng kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026. UBND huyện Krông Bông đã xây dựng kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2026, cụ thể:

* Đối với sự nghiệp công lập khác của huyện:

  • Thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện trên cơ sở tổ chức lại Bộ phận sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
  • Thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp t'rực thuộc UBND huyện trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông huyện.

* Đối với sự nghiệp giáo dục

  • Sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và Tiểu học Trần Phú thuộc xã Khuê Ngọc Điền.
  • Thành lập trường Trung học cơ sở Yang Hăn thuộc xã Cư Drăm.
  • Thành lập Trường Trung học cơ sở -Trung học phổ thông Ngô Quyền thuộc Cư Kty.
  • Sáp nhập Trường Tiểu học Dang Kang 1 và Tiểu học Dang Kang 2 thuộc xã Dang Kang.
  • Sáp nhập Trường Tiểu học Nhân Giang và Tiểu học Yang Mao thuộc xã Yang Mao.
  • Chia tách Trường Trung học cơ sở Cư Pui thuộc xã Cư Pui.
  • Chia tách Trường Mẫu giáo Cư Pui thuộc xã Cư Pui.

Việc sắp xếp, tố chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Krông Bông giai đoạn 2022 – 2026 thực hiện theo các nguyên tắc: Sáp nhập những đơn vị cùng bậc học, trên cùng một đơn vị hành chính cấp xã nhằm đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý chung, đồng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình sắp xếp, tinh giản biên chế; Sáp nhập những đơn vị có quy mô nhỏ và không có chiều hướng phát triển về số lượng; Gắn liền việc sáp nhập các đơn vị với việc tinh giản biên chế hướng đến xây dụng hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Sau sắp xếp, kiện toàn lại hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

                                                                       Lâm Viên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn