Ban Thường vụ Huyện uỷ Krông Bông chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn huyện 01/03/2022, 15:44

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Chỉ thị số 22 – CT/TW, ngày 28/02/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn huyện.

Theo đó, trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thế đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ tài nguyên, sinh thái bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Các tầng lớp nhân dân trong huyện ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của rừng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo môi trường sống của người dân.

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn còn diễn ra phức tạp; diện tích, chất lượng của rừng, nhất là rừng tự nhiên vẫn đang bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và môi trường sinh thái; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra đã được các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện chỉ ra tại các hội nghị và các cuộc họp giao ban khối Nội chính là do nhiều nguyên nhân, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; một số chủ rừng, hộ, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Nhà nước, còn để rừng bị lấn, chiếm, khai thác trái phép;...

Lực lượng kiểm lâm VQG Chư Yang Sin tuần tra bảo vệ rừng tại Tiểu khu 1383 thuộc địa phận xã Yang Mao

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khôi phục, phát triển rừng bền vững và ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và huyện, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và từng chủ rừng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ rừng, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính lâu dài. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đảm bảo phát huy tốt vai trò giám sát của chính quyền địa phương, người dân, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Những địa phương hoặc chủ rừng nếu để xảy ra phá rừng nhưng không phát hiện, ngăn chặn, báo cáo cơ quan chức năng kịp thời xử lý thì người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và chủ rừng phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo Quy định 102-QD/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và các quy định xử lý vi phạm khác có liên quan.

Kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn được xem là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các danh hiệu khác hằng năm.

Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, các chủ rừng và các Đoàn kiểm tra liên ngành; đồng thời, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và các chú rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ rừng đủ mạnh để thực thi hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân, các chủ rừng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp của ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và trách nhiệm, nghĩa vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Hạt Kiểm lâm và các chủ rừng thực hiện tốt công tác phối hợp, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét ở những nơi có nguy cơ dễ xảy ra phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, rà soát thống kê toàn bộ diện tích rừng khoanh nuôi, diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm ở các xã, các chủ rừng để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định.

Hạt Kiểm lâm kiểm tra, xác lập hồ sơ các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp, phối hợp với Công an huyện, các ngành liên quan và chính quyền địa phương tố chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định để người dân biết. Tổ chức rà soát, thống kê các đối tượng đầu nậu, các đối tượng thường xuyên vào rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật để tuyên truyền, vận động, giáo dục, cho ký cam kết không vi phạm Luật Lâm nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương xây dựng phương án giải quyết các trường hợp lấn, chiếm đất rừng được giao quản lý theo quy định của pháp luật và triển khai các giải pháp bảo vệ tốt diện tích rừng được giao quản lý; đồng thời, thống kê, xây dựng phương án di dời, tái định cư đối với các hộ dân sống trong và gần rừng. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách lâm nghiệp, đẩy mạnh công tác giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhận giao khoán rừng để chăm sóc, bảo vệ rừng, đảm bảo rừng có chủ quản lý, nhằm hạn chế tình trạng phá rừng tự nhiên trên địa bàn. Tổ chức cắm biển báo, cột mốc rừng phòng hộ tại những địa điểm dễ xảy ra phá rừng để cho các địa phương, tổ chức, người dân biết quản lý, bảo vệ. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công an huyện phối hợp với các ngành liên quan tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra chốt chặn, kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật. Phối hợp tổ chức điều tra, xử lý tin báo, truy tìm các đối tượng vi phạm phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, buôn bán lâm sản trái pháp luật, chống người thi hành công vụ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin tuyên truyền... định kỳ hằng tháng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tổ chức tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt và phê phán, lên án những đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Công an huyện, Cơ quan quân sự huyện phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông, UBND các xã, thị trấn có kế hoạch tuần tra phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng làm nương rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, xử lý nghiêm hoặc đình chỉ hoạt động các cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước. Thu hồi, không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không có trong quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến gỗ chuyển đổi sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất đối với các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời,thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan diêm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Giao Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, nhàm nâng cao ý thức tự giác chấp hành và tố giác các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, nắm chắc số đoàn viên, hội viên tham gia phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, buôn bán lâm sản trái pháp luật để có biện pháp giáo dục, thuyết phục không vi phạm. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng”.

Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn có rừng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu xây dựng và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của chính quyền, cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Phân công các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn phụ trách các thôn, buôn, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên không vi phạm Luật Lâm nghiệp. Chỉ đạo tổ chức cho các hộ dân cam kết không tham gia phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, buôn bán, vận chuyển, sử dụng lâm sản trái pháp luật.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quản lý. Bí thư chi bộ và trưởng thôn, buôn, tổ dân phố chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng ở địa bàn mình.

                                                                                       Lâm Viên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn