10 kết quả được tìm thấy
 
Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện

Ngày ban hành: 02/03/2017

Ngày hiệu lực:

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Bông (Khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021)

Ngày ban hành: 07/09/2016

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ngày ban hành: 01/10/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 29/09/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định thành lập ban tiếp công dân huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 08/07/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của tổ chức Tiếp công dân huyện

Ngày ban hành: 17/06/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 17/05/2015

Ngày hiệu lực:

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày ban hành: 06/03/2015

Ngày hiệu lực:

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày ban hành: 15/05/2014

Ngày hiệu lực:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện uỷ thác Tư pháp về dân sự

Ngày ban hành: 11/02/2014

Ngày hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn