114 kết quả được tìm thấy
 
V/v công nhận kết quả phỏng vấn điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày hiệu lực:

V/v công nhận kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 21/08/2020

Ngày hiệu lực:

V/v công nhận kết quả phỏng vấn của thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 22/07/2020

Ngày hiệu lực: 22/07/2020

V/v giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh yham dự kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 14/07/2020

Ngày hiệu lực: 14/07/2020

V/v nội dung và tiến độ thời gian tiển khai xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày hiệu lực: 10/07/2020

V/v điều chỉnh nội dung tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đạc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày hiệu lực:

V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày hiệu lực: 09/07/2020

V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày hiệu lực: 09/07/2020

V/vLịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tài liêu ôn tập cho thí sinh dự tuyển vào làm giáo viên tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện trong kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực: 12/06/2020

V/v về nội dung và tiến độ thời gian triển khai xét tuyển đặc cách giáo viên huyện krông bông năm 2020

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày hiệu lực: 12/06/2020

V/v tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 08/06/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn

Ngày ban hành: 08/06/2020

Ngày hiệu lực: 08/06/2020

V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 04/06/2020

Ngày hiệu lực: 04/06/2020

V/v chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 02/2020; một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2020

Ngày ban hành: 10/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, tổ dân phố 5 thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 03/03/2020

Ngày hiệu lực: 03/03/2020

V/v kết quả tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây nông thôn mới năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày ban hành: 02/03/2020

Ngày hiệu lực:

V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Krông Bông (nguồn thu tiền sử dụng đất)

Ngày ban hành: 26/02/2020

Ngày hiệu lực: 26/02/2020

V/v đánh giá, giám sát đầu tư năm 2019

Ngày ban hành: 24/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v Xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực: 17/02/2020

V/v kết quả rà soát, tính toán bộ chỉ số đánh gia xếp hạn kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v ban hành quy định tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua của huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

V/v kết quả rà soát, xác định vị trí, nhu cầu sử dụng đất phục vụ việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đối với diện tích đất các nông lâm trường giao về địa phương quản lý từ năm 2004 đến nay

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v kết quả rà soát thực trạng diện tích đất, diện tích rừng bàn giao từ công ty TNHH MTVlâm nghiệp Krông Bông từ năm 2006 đến năm 2016

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

V/v đăng ký đề tài khoa học, sáng kiến kih nghiệm, giải pháp công tác năm 2020

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

V/v thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính và tổ thư ký giúp việc cho ban chỉ đạo cải cách hành chính

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực: 12/02/2020

V/v thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực: 12/02/2020

V/v thành lập đoàn kiểm công vụ năm 2020

Ngày ban hành: 11/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh té- xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v điều chỉnh mức trích kinh phí từ ngân sách huyện chuyển qua phòng giao dịch ngân hàng chính sách- xã hội để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v điều chỉnh, bổ sung ké hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngan sách huyện

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thông qua đề án phát triển du lịch huyện Krông bông giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công an, Ban CHQS, Hạt Kiểm lâm huyện

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt phương án hỗ trợ giống lúa, phân bón để hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai năm 2018 - 2019 từ nguồn kinh phí tạm ứng ngân sách tỉn

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 14/01/2020

Ngày hiệu lực: 14/01/2020

V/v chủ trương thực hiện các gói thầu đấu thầu qua mạng thuộc danh mục công trình khởi công mới năm 2020 do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

V/v tổ chức thực hiện dự toán NSNS năm 2020

Ngày ban hành: 02/01/2020

Ngày hiệu lực: 02/01/2020

V/v thành lập các doàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Chủ trương thu hồi hết phần diện tích đất còn lại nằm ngoài phạm vi GPMB công trình: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar

Ngày ban hành: 01/10/2019

Ngày hiệu lực: 01/10/2019

Tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Krông Bông lần thứ hai (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Ngày ban hành: 01/10/2019

Ngày hiệu lực: 01/10/2019

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/04/2019

Về việc phân công cán bộ phụ trách Phòng Y tế

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/04/2019

Về việc Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/04/2019

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực: 29/03/2019

Van hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 25/03/2019

Ngày hiệu lực: 25/03/2019

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình: Đầu tư xây dựng Cầu Cư Păm (Km21+050), Tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông.

Ngày ban hành: 20/03/2019

Ngày hiệu lực: 20/03/2019

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 15/03/2019

Ngày hiệu lực: 15/03/2019

Công bố dịch bệnh Lở mồm long móng ở lợn trên địa bàn huyện Krông Bông.

Ngày ban hành: 13/03/2019

Ngày hiệu lực: 13/03/2019

về việc xây dựng phương án ứng phó với thiên tai năm 2019.

Ngày ban hành: 06/03/2019

Ngày hiệu lực: 06/03/2019

Ban hành Quy định "một cửa liên thông" giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 06/03/2019

Ngày hiệu lực: 06/03/2019

Công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 02 (2014 - 2018) văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Ngày ban hành: 05/03/2019

Ngày hiệu lực: 05/03/2019

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Krông Bông năm 2019.

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/03/2019

Ban hành Quy định tiêu chí, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 20/02/2019

Ngày hiệu lực: 20/02/2019

Cho chủ trương hợp đồng lao động có thời hạn ngoài biên chế được giao

Ngày ban hành: 11/02/2019

Ngày hiệu lực: 11/02/2019

Tình hình hoạt động và viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2018

Ngày ban hành: 31/01/2019

Ngày hiệu lực: 31/01/2019

Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 29/01/2019

Ngày hiệu lực: 29/01/2019

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 28/01/2019

Ngày hiệu lực: 28/01/2019

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày ban hành: 23/01/2019

Ngày hiệu lực: 23/01/2019

Gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

Ngày ban hành: 22/01/2019

Ngày hiệu lực: 22/01/2019

Tạm đình chỉ công tác bà Vũ Thị Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn.

Ngày ban hành: 21/01/2019

Ngày hiệu lực: 21/01/2019

Mua gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày ban hành: 18/01/2019

Ngày hiệu lực: 18/01/2019

Khẩn trưởng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018

Ngày ban hành: 17/01/2019

Ngày hiệu lực: 17/01/2019

Triển khai biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông

Ngày ban hành: 17/01/2019

Ngày hiệu lực: 17/01/2019

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày ban hành: 16/01/2019

Ngày hiệu lực: 16/01/2019

Học bổng phát triển địa phương đào tạo thạc sĩ thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 15/01/2019

Ngày hiệu lực: 15/01/2019

Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 15/01/2019

Ngày hiệu lực: 15/01/2019

Thành lập Ban Chỉ đạo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày ban hành: 14/01/2019

Ngày hiệu lực: 14/01/2019

nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày ban hành: 11/01/2019

Ngày hiệu lực: 11/01/2019

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019

Ngày ban hành: 10/01/2019

Ngày hiệu lực: 10/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn