114 kết quả được tìm thấy
 
V/v đánh giá, giám sát đầu tư năm 2019

Ngày ban hành: 24/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v Xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực: 17/02/2020

V/v kết quả rà soát, tính toán bộ chỉ số đánh gia xếp hạn kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v ban hành quy định tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua của huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

V/v kết quả rà soát, xác định vị trí, nhu cầu sử dụng đất phục vụ việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đối với diện tích đất các nông lâm trường giao về địa phương quản lý từ năm 2004 đến nay

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v kết quả rà soát thực trạng diện tích đất, diện tích rừng bàn giao từ công ty TNHH MTVlâm nghiệp Krông Bông từ năm 2006 đến năm 2016

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

V/v đăng ký đề tài khoa học, sáng kiến kih nghiệm, giải pháp công tác năm 2020

Ngày ban hành: 13/02/2020

Ngày hiệu lực: 13/02/2020

V/v thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính và tổ thư ký giúp việc cho ban chỉ đạo cải cách hành chính

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực: 12/02/2020

V/v thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 12/02/2020

Ngày hiệu lực: 12/02/2020

V/v thành lập đoàn kiểm công vụ năm 2020

Ngày ban hành: 11/02/2020

Ngày hiệu lực:

V/v mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh té- xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v điều chỉnh mức trích kinh phí từ ngân sách huyện chuyển qua phòng giao dịch ngân hàng chính sách- xã hội để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v điều chỉnh, bổ sung ké hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngan sách huyện

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v thông qua đề án phát triển du lịch huyện Krông bông giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Krông Bông

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công an, Ban CHQS, Hạt Kiểm lâm huyện

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt phương án hỗ trợ giống lúa, phân bón để hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai năm 2018 - 2019 từ nguồn kinh phí tạm ứng ngân sách tỉn

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày hiệu lực:

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 14/01/2020

Ngày hiệu lực: 14/01/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn