PHÒNG DÂN TỘC

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Bà H Rin Niê

- Chức vụ: Trưởng phòng;

- Số điện thoại: 0394901021;

- Email: hrinnie@krongbong.daklak.gov.vn

2. Ông Y Lợi Êban

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng;

- số điện thoại: 0972142816

- Email: yloieban@krongbong.daklak.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn