THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Đồng chí Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện

a) Lĩnh vực phụ trách

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; lãnh đạo các Ủy viên của UBND, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch trung hạn và dài hạn các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phụ trách lĩnh vực: Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; kế hoạch- tài chính- ngân sách; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; giao thông vận tải; công tác nội chính; công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; an ninh-quốc phòng, an toàn giao thông; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính; cải cách hành chính; công tác thi đua- khen thưởng- kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính; công tác tôn giáo; tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh, với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, các Ban của Huyện ủy, các Ban của HĐND huyện, Viện Kiêm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện.

- Làm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng lương; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia; Trưởng Ban An toàn giao thông; Trưởng Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng huyện; Trưởng Ban chỉ đạo chồng thất thu ngân sách; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm; Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ và một số Ban, Hội đồng công tác khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Là người phát ngôn của UBND huyện.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Thanh tra, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý các dự án xây dựng, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

- Phụ trách địa bàn thị trấn Krông Kmar.

b) Thông tin liên hệ

- Điện thoại: 0913471002

- Email: longlv@krongbong.daklak.gov.vn

2. Đồng chí Đinh Văn Long - Phó Chủ tịch UBND huyện

a) Lĩnh vực phụ trách

- Được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện điều hành công việc chung và giải quyết một số công việc của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng hoặc khi được ủy quyền.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Tài nguyên-môi trường; y tế; giáo dục; tư pháp, dân số gia đình và trẻ em; văn hoá thông tin, thể thao, du lịch; truyền thanh truyền hình; công tác xói đói giảm nghèo; công tác dân tộc; lao động, thương binh và xã hội; công tác thanh, thiếu niên, phụ nữ và một số lĩnh vực liên quan khác.

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, giáo dục, y tế, văn hóa ( theo từng trường hợp cụ thể).

- Kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-huyện Krông Bông.

- Làm nhiệm vụ Trưởng các ban và Chủ tịch hội đồng: Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Trưởng Ban chỉ đạo phòng hcống HIV/AIDS và trưởng các ban, hội đồng khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

- Phụ trách các cơ quan, đơn vị: Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá-Thông tin, Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Y tế, Đài Truyền thanh-Truyền hình, Chi cục Thi hành án dân sự, các Trung tâm và các trường THT, các Hội đặc thù trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách địa bàn xã: Hòa Lễ.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

b) Thông tin liên hệ

- Điện thoại: 0906575878

- Email: longdv@krongbong.daklak.gov.vn

3. Đồng chí Y Thức Êban

a) Lĩnh vực phụ trách 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Nông-lâm nghiệp và phát triên nông thôn, xây dựng nông thôn mới; thủy sản, thủy lợi, định canh định cư; khoa học - công nghệ; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phòng cháy chữa cháy; kinh tế tập thể; thương mại và dịch vụ, bưu chính viễn thông.

- Kiêm Trưởng Ban quản lý dự án DA18 huyện Krông Bông.

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp phát triên nông thôn, thủy sản, thủy lợi, công nghiệp, thương mại (theo từng trường hợp cụ thể).

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi Cục thuế và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Làm nhiệm vụ Trưởng các ban và Chủ tịch hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

- Phụ trách địa bàn xã: Cư Đrăm.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

b) Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 0982535247

- Email: ythuceban@krongbong.daklak.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn