BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các chức năng theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn tại Khoản 2 điều 7 của thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng gồm:

- Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức quản lý dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng;

- Tổ chức quản lý, vận hành các công trình nước sạch do UBND huyện làm chủ đầu tư sau khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng;

- Thực hiện các chức năng khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện có trách nhiệm thực hiệnc các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điều 8 của thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng gồm:

- Các nhiệm vụ, nội dung quản lý dự án quy định tại Điều 66 của Luật Xây dựng và của pháp luật có liên quan gồm:

+ Phạm vi, kế hoạch công việc;

+ Khối lượng công việc;

+ Chất lượng xây dựng;

+ Tiến độ thực hiện;

+ Chi phí đầu tư xây dựng;

+ An toàn trong thi công xây dựng;

+ Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng;

+ Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng;

+ Quản lý rủi ro;

+ Quản lý hệ thống thông tin công trình;

+ Các nội dung cần thiết khác.

Các nhiệm vụ được xác định theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký giữa chủ đầu tư và Ban QLDA gồm:

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

+ Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;

+ Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình (nếu có);

+ Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

+ Các công việc liên quan đến công tác khởi công, hoàn thành công trình;

+ Tổ chức thực hiện một số công việ quản lý khác.

- Các nhiệm vụ phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan và nhiệm vụ khác (nếu có) do người quyết định đầu tư giao bao gồm:

+ Phối hợp hoạt động với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện dự án để đảm bảo yêu cầu về tiến độ, khối lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Phối hợp với UBND địa phương trong việc tổ chức công tác giải phóng mặt bằng; bảo đảm an ninh trật tự trên công trường;

+ Phối hợp với UBMTTQ địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác giám sát đầu tư của cộng đồng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do người quyết định đầu tư giao.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Văn Đức Đông 

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0982.535.885

- Email cá nhân:

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Số 100, đường Nguyễn Tất Thành, TT. Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại/Fax: 0262.3732.598

- Email: duanxdkrongbong@gmail.com

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn