Hôm nay : 30/08/2016


Chi tiết tài liệu:

Thủ tục lập dự toán ngân sách Nhà nước

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị dự toán chuẩn bị hồ sơ (dự toán kinh phí năm, bảng lương, bảng thuyết minh các khoản chi trong năm).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.

Bước 3: Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, căn cứ vào định mức UBND tỉnh giao để thảo luận và thống nhất số liệu tạm giao dự toán thu và phân bổ kinh phí cho các đơn vị.

Bước 4: Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp số liệu, lập dự toán theo các biểu mẫu luật ngân sách Nhà nước quy định và gửi UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bước 5: UBND huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

Bước 6: UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì họp giao dự toán cho các đơn vị.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Nghị quyết HĐND huyện, thị xã, thành phố phê chuẩn phân bổ dự toán ngân sách; Quyết định của UBND huyện, thị xã, thành phố giao dự toán thu, chi ngân sách; Bảng cân đối ngân sách cấp huyện; Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước; Biểu tổng hợp phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước; Dự toán chi ngân sách địa phương; Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách xã; Biểu tổng hợp số bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn; Quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước (có phụ lục đính kèm); Quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và Tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (Có phụ lục đính kèm); Kế hoạch phân bổ kinh phí XDCB); Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không

h) Lệ phí: Không

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Lắk về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 3618/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao dự toán thu, chi ngân sách.

Download Biểu mẫu đính kèm

 

DANH MỤC CHÍNH

x

TÌM KIẾM

Liên kết website