Hỗ trợ thiết chế văn bóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2019

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3103/UBND-VP chỉ đạo nội dung liên quan đến hỗ trợ thiết chế văn hóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thông mới năm 2019.

Kiện toàn tổ chức bộ máy thôn, buôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 03/01/2019, 07:46

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Chương trình số 20-CTr/HU, về kiện toàn tổ chức bộ máy thôn, buôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo.

Nhằm mục đích tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Rà soát, bố trí, sắp xếp các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, TDP. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, TDP. Tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, buôn, TDP và phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

Ảnh minh họa

Chương trình 20-CTr/HU yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, buôn, TDP kiện toàn cấp ủy, ban tự quản, ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội theo hướng kiêm nhiệm mỗi thôn, buôn, TDP không quá 03 người. Tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là quần chúng hiện đang là trưởng, phó thôn, buôn, TDP; trưởng, phó các đoàn thể; thôn đội trưởng, công an viên. Trong quá trình sắp xếp phải đảm bảo hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sắp xếp, kiện toàn hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

Về mục tiêu, đến năm 2019 sáp nhập 13 thôn; đến cuối năm 2021, 100% thôn, buôn, tổ dân phố bố trí cán bộ kiêm nhiệm, mỗi thôn, buôn, TDP không quá 03 người (theo hướng bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, tổ trưởng TDP hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; phó bí thư kiêm trưởng thôn, buôn, tổ trưởng TDP). Đến cuối năm 2021, 100% trưởng, phó các thôn, buôn, TDP phải là đảng viên; 100% chi bộ thôn, buôn, TDP có đủ đảng viên là người tại chỗ (từ 03 đảng viên trở lên). Phấn đấu đến năm 2021, 60% và đến năm 2025, 100% chi bộ thôn, buôn, TDP có cấp ủy.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, Chương trình 20 đưa ra 03 nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng: Về công tác tuyên truyền và giáo dục; triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị. Đồng thời giao Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với các Ban của Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc đảng ủy các xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo theo đúng chương trình. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy bổ sung vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng ủy các xã, thị trấn về tổ chức thực hiện các chủ trương trên của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua đó kịp thời nhắc nhở những đơn vị chưa làm tốt công tác này.

                                                                                            TH

Xem tất cả
Quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu (16/07/2019, 16:44)

Quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu được phổ biến, áp dụng trong hệ thống tổ chức chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, các tổ chức, cá nhân có trồng ngô hoặc các cây trồng khác bị sâu keo mùa thu gây hại trên lãnh thổ Việt Nam.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn