Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án
Cơ quan thực hiện Phòng tài nguyên môi trường
Lĩnh vực Lĩnh vực tài nguyên môi trường
Trình tự thực hiện

Bước 1: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi. 

Bước 2: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, thị xã, thành phố lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố thẩm định phương án tổng thể. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, thị xã, thành phố thông báo về việc thu hồi đất đến các hộ gia đình, cá nhân. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ để lập thủ tục trình UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định.

Bước 3: UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định thu hồi đất.

Cách thức thực hiện Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Hồ sơ về chủ trương thu hồi đất (Gồm: Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt theo quy định của pháp luật; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về xây dựng; Văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; Hồ sơ địa chính: (Gồm: Trích lục bản đồ địa chính đối với những nơi đã có bản đồ địa chính chính quy hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính chính quy; Danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung: số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, tên người sử dụng đất, diện tích của phần thửa đất có cùng mục đích sử dụng, mục đích sử dụng đất); Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Văn bản thông báo về việc thu hồi đất do Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố thông báo; 
Số lượng hồ sơ 01(bộ)
Thời hạn giải quyết Thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thông báo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố, UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, ký quyết định thu hồi đất.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2003;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày  03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai;

 

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn