Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương 19/11/2018, 07:29

Sáng ngày 16/11/2018, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương (khóa XII). Đồng chí Lê Nam Cao, Bí thư Huyện ủy chủ trì và khai mạc hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của Trung ương, khóa XII gồm: Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về “tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Sau hội nghị chủ chốt, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai, phổ biến sâu rộng các văn bản nêu trên tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

                                                                                                  TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn