Huyện ủy Krông Bông: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 03/11/2018, 13:23

Sáng ngày 30/10, Huyện ủy Krông Bông tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và báo cáo kết quả 5 năm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của huyện. Đồng chí Lê Văn Long, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 2 đến 6/10 tập trung các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Trung ương chỉ rõ cần tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh…

Đồng chí Lê Văn Long, Phó Bí thư Huyện ủy khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần thứ 8 cũng tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của đảng; về thi hành kỷ luật cán bộ. Tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả 5 năm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời nghe nội dung công tác đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng và định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

  TH

  

                                                                                                

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn