Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên 05/12/2018, 16:33

Sáng ngày 05/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2018.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Nam Cao - Bí thư  Huyện ủy nhấn mạnh công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 có rất nhiều điểm mới so với những năm trước đây, bao gồm đổi mới về nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá; sự đổi mới của phương thức đánh giá và việc áp dụng khung tiêu chí, khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại mới. Vì vậy, tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã phổ biến triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Dự thảo của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông về việc “Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng  hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” . Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về một số điểm mới theo tinh thần Hướng dẫn 03-HD/TU cũng như thống nhất thời gian các TCCS đảng tiến hành Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

Đ/c Lê Nam Cao phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng quán triệt nội dung Hướng dẫn đến toàn thể đảng viên, đặc biệt các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý nắm đầy đủ nội dung, trình tự, cách thức tiến hành kiểm điểm. Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, các bước theo quy định; chú trọng kiểm điểm theo chương trình, kế hoạch công tác năm của tập thể, đơn vị và bám sát chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của người đứng đầu và cam kết của cá nhân về đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đảm bảo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ được triển khai nghiêm túc, kịp thời theo đúng hướng dẫn đã ban hành.

                                                                                       TH      

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn