Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Bông tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 28/12/2018, 10:26

Sáng  ngày 27 tháng 12 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Krông Bông khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ 16 ( mở rộng), để tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí  Bạch Văn Mạnh, TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy đã về  dự  hội nghị.

Năm 2018, mặc dù gặp những khó khăn do hạn hán xẩy ra cục bộ, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đường giao thông hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân, tuy vậy Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Ở lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị gia tăng theo giá so sánh năm 2010: 1.616,1 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2017, trong đó: Ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 712,2 tỷ đồng, tăng 9,31%; ngành công nghiệp - xây dựng: 389,2 tỷ đồng, tăng 13,01%; ngành thương mại - dịch vụ: 514,7 tỷ đồng, tăng 13,18% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21,42 triệu đồng, tăng 10,3% so với năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Sản xuất công nghiệp, tiều thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển, hoạt động khá ổn định và hiệu quả.Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành: 1.175 tỷ đồng, đạt 117% KH năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.106 tỷ đồng, đạt 100% KH. Thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn 48.980 triệu đồng, đạt 114,98%  dự toán tỉnh giao và 112,12% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay toàn huyện đạt 113/247 tiêu chí, tăng 06 tiêu chí so với  năm 2017, bình quân đạt 8,69 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tiếp tục phát triển toàn diện, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, tiếp tục đầu tư cơ sở, vật chất trường học đảm bảo công tác dạy và học; năm 2018 công nhận thêm 02 trường chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 10 trường. Các chính sách xã hội, chính sách với người có công được triển khai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.  Công tác giảm nghèo được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, tích cực nên tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,26%.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không có khiếu kiện đông người.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong năm đã kết nạp 150 đảng viên, đạt 100% KH tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 3.040 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát đạt 100%  kế hoạch đề ra từ đầu năm. Vai trò của dân vận, Mặt trận các đoàn thể được phát huy, thường xuyên bám sát địa bàn, hoạt động theo hướng gần dân.

Đánh giá việc thực hiện 19 chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, có 04 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, bao gồm các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế;Thu nhập bình quân đầu người; Xây dựng nông thôn mới và Tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo đúng độ tuổi.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Ban chấp hành đảng bộ huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện đề ra. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp; chú trọng phát triển thương mại – dịch vụ. Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Lãnh đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phấn đấu năm 2019, tốc độ trăng trưởng 12,28%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,1 triệu đồng; thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn 52,754 tỷ đồng; phấn đấu nâng tổng số tiêu chí đạt nông thôn mới 126/247 tiêu chí, bình quân 9,69 tiêu chí/xã; xây dựng 2-3 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5% so với năm 2018; tỷ lệ độ che phủ rừng (tính cả cây lâu năm) đạt 64,72%; tỷ lệ các xã được thu gom rác thải 100%; xây dựng TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 75% trở lên, trong đó 20% TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu trên giao…

                                                                                                         TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn