Ban Chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày 08/11/2018, Ban Chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm huyện ban hành Kế hoạch số 382/KH-BCĐATTP về kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2019.

UBND huyện hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố

Ngày 07/11/2018, UBND huyện Krông Bông ban hành Hướng dẫn số 3197/HD-UBND ngày 07/11/2018 hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động và người hoạt động

Thành lập Tổ chốt chặn tạm thời để chống dịch bệnh Cúm gia cầm (Cúm A/H5N6) trên địa bàn huyện

UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 về việc thành lập tổ chốt chặn tạm thời để chống dịch bệnh Cúm gia cầm (Cúm A/H5N6) trên địa bàn huyện.

UBND huyện ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2030

Ngày 05/11/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND về sắp xếp, tổ chức lại, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2030.

UBND huyện chỉ đạo nội dung liên quan đến sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ cà phê niên vụ 2018 - 2019

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2018 - 2019, ngày 05/11/2018, UBND huyện có Công văn số 3180/UBND-VP về việc chỉ đạo nội dung liên quan đến sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ cà phê niên vụ 2018-2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn