UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

Ngày 01/4/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 1153/UBND-VP về việc chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

Huyện ủy Krông Bông: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 13/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Huyện ủy Krông Bông:Tập trung triển khai tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 25/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã ban hành Kế hoạch số 165-KH/HU về “Tuyên truyền đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Huyện ủy Krông Bông ban hành Kế hoạch sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Kế hoạch số 164-KH/HU thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụTỉnh ủy Đắk Lắk về “thực hiện Kết luận số 57-NQ/TW, của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh”.

Huyện ủy Krông Bông:Triển khai tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 11/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 07/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”; ngày 25/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 24/0/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 560/UBND-VP chỉ đạo ạo điều kiện cho doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày 20/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 1261-TB/HU, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Krông Bông.

Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19.

Chiều ngày 15/02/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 457/UBND-VP triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn