• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay481
  mod_vvisit_counterHôm qua848
  mod_vvisit_counterTuần này1329
  mod_vvisit_counterTháng này8869
  mod_vvisit_counterToàn bộ1854433
  Ban hành quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. PDF. In Email

  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH ĐẮK LẮK                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số: 45/2012/QĐ-UBND                                             Đắk Lắk, ngày 26 tháng 11 năm 2012
   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC

  THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

  Căn cứ Pháp lệnh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 của y ban Thường vụ Quốc hội;

  Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số  điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003;

  Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;

  Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

  Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tại các Tờ trình số 149/TTr-SXD ngày 24/9/2012 và 177/TTr-SXD ngày 19/11/2012,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra và định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này về UBND tỉnh.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ Xây dựng; (b/c)
  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c)
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (b/c)
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - UBMTTQVN tnh;
  - Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
  - Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
  - Như điều 3;
  - Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tnh;
  - Website tỉnh, TT Công báo;
  - VP UBND tnh: CVP, PCVP; các P, TT;
  - Lưu: VT, CN.(Tr.320)

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT .CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Đã


  Y Dhăm Ênuôi

   QUY ĐỊNH

  VỀ GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN,VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Đk Lk)

  1. Tài sản, vật kiến trúc:

  STT

  Tài sản, vật kiến trúc

  Đơn vị

  Đơn giá (đồng)

  1

  Giếng nước: (Giếng đất đường kính miệng giếng Ø = 1m)

   

   

   

   - Độ sâu h < 5 m

  cái

  2.082.000

   

  - Độ sâu 5m ≤ h < 10m

  cái

  4.159.000

   

  - Độ sâu 10m ≤h < 13m

  cái

  4.991.000

   

  - Độ sâu 13m ≤ h < 16m

  cái

  6.241.000

   

  - Độ sâu 16m ≤ h < 19m

  cái

  9.509.000

   

  - Độ sâu 19m ≤ h < 22m

  cái

  11.089.000

   

  - Độ sâu 22m ≤ h < 25m

  cái

  12.676.000

   

  - Độ sâu 25m ≤ h < 28m

  cái

  14.263.000

   

  - Độ sâu h ≥ 28m

  cái

  15.689.000

  a

  Giếng đất có đường kính Ø khác thì được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

  1,0m < Ø < 1,2m được nhân hệ số K=1,44

  1,2m < Ø < 1,5m được nhân hệ số K=2,25

  1,5m < Ø < 2,0m được nhân hệ số K=4,00

  2,0m < Ø < 2,5m được nhân hệ số K=6,25

   

   

  b

  Giếng nước có xây thành:

   

   

   

  - Không có sân giếng được cộng thêm

  cái

  1.008.000

   

  - Có sân giếng được cộng thêm

  cái

  1.342.000

   

  - Có nắp đậy bằng tấm đan BTCT được cộng thêm

  cái

  215.000

  c

  Đối với giếng đất đường kính Ø = 0,9m thì bằng đơn giá giếng đt có đường kính Ø = 1m nhân với hệ số K=0,81

   

   

  d

  Trường hp khi đào giếng đất gặp đá được cộng thêm:

   

   

   

  - Có đường kính Ø < 2m

  m đá sâu

  520.000

   

  - Có đường kính 2m ≤ Ø < 3m

  m đá sâu

  1.169.000

  d

  Trường hợp có ống buy được cộng thêm:

   

   

   

  - ng buy Ø60cm, L=100cm

  ống

  892.000

   

  - Ống buy Ø80cm, L=100cm

  ống

  1.150.000

   

  - Ống buy Ø100cm, L=100cm

  - Ống buy Ø120cm, L=100cm

  - Ống buy Ø150cm, L=100cm

  ống

  ống

  ống

  1.407.000

  1.655.000

  2.054.000

  2

  Giếng đá:

   

   

   

  Đào bằng khoan nổ mìn có độ sâu từ 2,5m trở lên được tính như sau:

   

   

  a

  Đường kính Ø < 2m:

   

   

   

  - Độ sâu 2,5m ≤ h < 3,5m

  m sâu

  619.000

   

  - Độ sâu 3,5m ≤ h < 4,5m

  m sâu

  692.000

   

  - Độ sâu 4,5m ≤ h < 5,5m

  m sâu

  718.000

  b

  Đường kính 2m ≤ Ø < 3m:

  m sâu

   

   

  - Độ sâu 2,5m ≤ h < 3,5m

  m sâu

  1.391.000

   

  - Độ sâu 3,5m ≤ h < 4,5m

  m sâu

  1.555.000

   

  - Độ sâu 4,5m ≤ h < 5,5m

  m sâu

  1.613.000

  3

  Giếng khoan:

   

   

  a

  Giếng khoan bằng máy khoan xoay tự hành 54CV đường kính lỗ khoan Ø < 200mm, cấp đất đá I-III

   

   

   

  - Độ sâu khoan h ≤ 50m

  m sâu

  466.000

   

  - Độ sâu khoan 50 < h ≤ 100m

  m sâu

  557.000

   

  - Độ sâu khoan 100 < h ≤ 150m

  m sâu

  661.000

   

  - Độ sâu khoan 150 < h ≤ 200m

  m sâu

  773.000

  b

  Giếng khoan bằng máy khoan xoay tự hành 54CV đường kính lỗ khoan 200mm < Ø ≤ 300mm, cấp đất đá I-III

   

   

   

  - Độ sâu khoan h ≤ 50m

  m sâu

  585.000

   

  - Độ sâu khoan 50 < h ≤ 100m

  m sâu

  689.000

   

  - Độ sâu khoan 100 < h ≤ 150m

  m sâu

  806.000

   

  - Độ sâu khoan 150 < h ≤ 200m

  m sâu

  942.000

  4

  Bnước: Bể chứa nước sinh hoạt gia đình (Thể tích tối đa V = 2m3)

   

   

  4.1

  Bể nước xây bằng gạch

   

   

  a

  Tường xây gạch, dày 10cm

  m3

  1.372.000

  b

  Tường xây gạch, dày 20cm

  m3

  2.125.000

   

  Trường hợp có nắp đậy bằng tấm đan BTCT được cộng thêm

  cái

  525.000

  4.2

  Bể nước bằng BTCT

   

   

  a

  Tường bê tông cốt thép, dày 10cm

  m3

  3.375.000

  5

  Sân, vỉa hè có kết cấu:

   

   

  a

  Lót đá 4x6 VXM mác 50 dày 10cm; mặt láng VXM mác 75 dày 3cm

  m2

  132.000

  b

  Lót đá 4x6 dày 10cm; mặt Bê tông xi măng M150, đá 1x2, dày 5cm

  m2

  137.700

  c

  Lót đá 4x6 dày 10cm; mặt Bê tông xi măng M200, đá 1x2, dày 5cm

  m2

  143.700

  d

  Bê tông xi măng M150, đá 1x2, dày 5cm (không có lớp lót đá 4x6 vữa XM M50)

  m2

  67.900

  e

  Bê tông xi măng M200, đá 1x2, dày 5cm (không có lớp lót đá 4x6 vữa XM M50)

  m2

  73.900

  f

  Láng VXM mác 75 dày 3cm (không có lớp lót đá 4x6 vữa XM M50)

  m2

  62.000

  g

  Lát gạch Terazzo, trên lớp cát đệm dày 5cm

  m2

  222.000

  6

  Tường rào:

   

   

  a

  Móng xây đá hộc VXM mác 50. Tường rào, trụ xây gạch ống dày 10cm, có giằng BTCT, chiều cao bình quân 2m, quét vôi.

  m dài

  1.138.000

  b

  Móng xây đá hộc VXM mác 50. Tường rào, trụ xây gạch ống dày 10cm, có hàng rào sắt và giằng BTCT cao bình quân 2m.

  m dài

  2.016.000

  c

  Móng xây đá hộc VXM mác 50. Tường rào, trụ xây gạch ống dày 10cm, cao bình quân 0,4m + rào lưới B40, chiều cao bình quân 1,2m, khoảng cách trụ (cọc) bình quân 3m (Không tính lưới B40 và cọc sắt - Tự thu hồi). Kết cấu trụ:

   

   

   

  - Trụ xây gạch 300x300mm

  m dài

  459.000

   

  - Trụ BTCT đúc sẵn 100x100mm

  m dài

  369.000

   

  - Cọc sắt V 50x50x5mm

  m dài

  325.000

  7

  Chuồng heo

   

   

  7.1

  Móng xây đá hộc vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nn láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần; mái lp mái nghiêng hai phía. Mái lợp:

   

   

  a

  Tường xây gạch ống, dày 10cm:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  764.300

   

  - Ngói 22v/m2

  m2 xây dựng

  875.900

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  733.600

  b

  Tường xây gạch ống, dày 20cm:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  877.600

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  988.800

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  845.600

  7.2

  Móng xây gạch ống vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nn láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần; mái lp mái nghiêng hai phía. Mái lợp:

   

   

  a

  Tường xây gạch ng, dày 10cm:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  763.100

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  874.800

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  732.500

  b

  Tường xây gạch ống, dày 20cm:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  876.300

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  985.100

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  843.700

  7.3

  Móng xây đá hộc vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nn láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Không đóng trần; mái lp mái nghiêng một phía. Mái lợp:

   

   

  a

  Tường xây gạch ống, dày 10cm:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  730.600

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  842.700

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  673.600

  b

  Tường xây gạch ống, dày 20cm:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  807.100

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  918.300

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  749.100

  7.4

  Móng xây gạch ống vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nn láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần; mái lợp mái nghiêng một phía. Mái lợp:

   

   

  a

  Tường xây gạch ng, dày 10cm:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  659.900

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  769.100

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  644.700

  b

  Tường xây gạch ống, dày 20cm:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  735.500

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  844.600

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  720.200

  7.5

  Móng xây đá hộc vữa XM M50. Tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 0,75m + lưới B40, tường quét vôi. Nền láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Vì kèo thép hình, cột thép Ø10cm. Không đóng trần. Mái lp tôn thiếc.

   

   

  a

  Tường xây gạch ống, dày 10cm

  m2 xây dựng

  936.800

  b

  Tường xây gạch ống, dày 20cm

  m2 xây dựng

  1.014.900

  7.6

  Móng xây đá hộc vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nn láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần. Mái lợp tôn thiếc + Ngói 22v/m2

   

   

  a

  Tường xây gạch ống, dày 10cm

  m2 xây dựng

  734.300

  b

  Tường xây gạch ống, dày 20cm

  m2 xây dựng

  826.100

  7.7

  Móng xây gạch ống vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nn láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần. Mái lp tôn thiếc + Ngói 22v/m2

   

   

  a

  Tường xây gạch ống, dày 10cm

  m2 xây dựng

  669.800

  b

  Tường xây gạch ống, dày 20cm

  m2 xây dựng

  761.600

  8

  Chuồng bò:

   

   

  a

  Nn đất, tường xây gạch ống dày 10cm, cao bình quân 0,85m. Cột gạch, thưng ván nhóm V. Không trát tường. Không đóng trần. Mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  409.200

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  524.200

   

  - Bạt

  m2 xây dựng

  316.500

  b

  Nền đất. Cột gỗ, thưng ván nhóm V. Không đóng trần. Mái lp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  489.200

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 xây dựng

  601.100

   

  - Bạt

  m2 xây dựng

  411.000

  9

  Mái che

   

   

  a

  Nền đất, cột gỗ tròn Ø20cm. Mái lp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  287.400

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  257.100

  b

  Nền láng vữa Ximăng M50, dày 2cm không đánh màu, cột gỗ tròn Ø20cm, mái lợp tôn thiếc

  m2 xây dựng

  444.300

  c

  Nn láng vữa Ximăng M50, dày 2cm không đánh màu, cột gỗ tròn Ø20cm, mái lợp tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  414.000

  d

  Nn láng vữa Ximăng M50, dày 2cm có đánh màu, cột gỗ tròn Ø20cm. Mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 xây dựng

  452.300

   

  - Tôn Fibrôciment

  m2 xây dựng

  421.900

  e

  Mái che khung thép hình, cột thép tròn Ø50mm. Lợp tôn thiếc

  m2 xây dựng

  405.200

   

  Đối với Mái che khung thép hình, được cộng thêm trong các trường hợp sau: kết cấu nền

   

   

   

  Lót đá 4x6 dày 10cm; mặt Bê tông xi măng M150, đá 1x2, dày 5cm

  m2

  137.700

   

  Lót đá 4x6 dày 10cm; mặt Bê tông xi măng M200, đá 1x2, dày 5cm

  m2

  143.700

   

  Bê tông xi măng M150, đá 1x2, dày 50cm (không có lp lót đá 4x6 vữa XM M50)

  m2

  67.900

   

  Bê tông xi măng M200, đá 1x2, dày 50cm (không có lp lót đá 4x6 vữa XM M50)

  m2

  73.900

  10

  Nhà ở tm

   

   

  a

  Móng xây đá hộc bó nền xung quanh, nhà khung gỗ chịu lực, vách ván bao che nhóm IV, nền đất, thông đóng trần, mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 sàn

  1.139.000

   

  - Tôn Fibrôximăng

  m2 sàn

  1.089.000

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 sàn

  1.311.000

   

  - Giấy dầu

  m2 sàn

  871.000

   

  - Mái tranh

  m2 sàn

  797.000

  b

  Xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ xẻ chịu lực nhóm IV, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 sàn

  1.054.000

   

  - Tôn Fibrôximăng

  m2 sàn

  980.000

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 sàn

  1.202.000

   

  - Giấy dầu

  m2 sàn

  761.000

   

  - Mái tranh

  m2 sàn

  690.000

  c

  Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ xẻ chịu lực nhóm IV, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 sàn

  964.000

   

  - Tôn Fibrôximăng

  m2 sàn

  890.000

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 sàn

  1.112.000

   

  - Giấy dầu

  m2 sàn

  671.000

   

  - Mái tranh

  m2 sàn

  600.000

  d

  Xếp đá hộc xung quanh móng,nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm VI vách ván bao che nhóm VI. Nn đất, không đóng trần, mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 sàn

  906.000

   

  - Tôn Fibrôximăng

  m2 sàn

  843.000

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 sàn

  1.054.000

   

  - Giấy dầu

  m2 sàn

  670.000

   

  - Mái tranh

  m2 sàn

  600.000

  e

  Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gtròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 sàn

  816.000

   

  - Tôn Fibrôximăng

  m2 sàn

  753.000

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 sàn

  964.000

   

  - Giấy dầu

  m2 sàn

  580.000

   

  - Mái tranh

  m2 sàn

  511.000

  f

  Xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VIII. Nn đất, không đóng trần, mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 sàn

  891.000

   

  - Tôn Fibrôximăng

  m2 sàn

  828.000

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 sàn

  1.038.000

   

  - Giấy dầu

  m2 sàn

  655.000

   

  - Mái tranh

  m2 sàn

  585.000

  g

  Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VIII. Nn đất, không đóng trần, mái lợp:

   

   

   

  - Tôn thiếc

  m2 sàn

  801.000

   

  - Tôn Fibrôximăng

  m2 sàn

  737.000

   

  - Ngói 22 viên/m2

  m2 sàn

  948.000

   

  - Giấy dầu

  m2 sàn

  564.000

   

  - Mái tranh

  m2 sàn

  495.000

  h

  Đối với nhà tạm, trường hp có láng nn nhà bằng vữa ximăng mác 50 đánh màu (không có lớp đá 4x6) thì được cộng thêm:

  m2 sàn

  43.000

  11

  Nhà vệ sinh

   

   

  a

  Móng xây gạch ng vữa XM M50, tường xây gạch ống dày 10cm, cao < 4m, quét vôi 3 nước. Nền láng vữa XM M50, dày 20cm có đánh màu. Vì kèo gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, không đóng trần. Cửa gỗ Panô:

  Được cộng thêm trong các trường hp sau:

  m2 xây dựng

  1.786.000

   

  - Nn lát gạch hoa Ximăng 20x20cm, vữa XM M50

  m2

  160.000

   

  - p tường bng gạch men 20x25cm, vữa XM M50

  m2

  325.000

  b

  Móng xây đá hộc vữa XM M50, trBTCT 20x20cm, dầm BTCT 10 x 10cm, mái BTCT (mái bằng), tường xây gạch ống dày 10cm, cao < 4m, quét vôi 2 nước. Nn lát gạch hoa 200x200mm. Cửa nha.

  m2 xây dựng

  3.418.000

  12

  Đào ao

  m3

  21.000

  13

  Mộ xây:

   

   

   

  Mộ xây đơn giản không có mái, trụ đsen và tường bao che quét vôi. Láng nền VXM mác 75 dày đánh màu 3cm. Có 01 bảng ghi danh 30x40, 01 bảng tên sau mộ.

  m2

  1.548.000

   

  Mộ xây đơn giản không có mái, trụ đsen và tường bao che ốp gạch Cêramíc. Láng nền VXM mác 75 dày đánh màu 3cm. Có 01 bảng ghi danh 30x40, 01 bảng tên sau mộ.

  m2

  1.942.000

   

  Mộ xây có mái, trụ đsen và tường bao che p gạch Cêramíc. Láng nền VXM mác 75 đánh màu dày 3cm. Có 01 bảng ghi danh 30x40, 01 bảng tên sau mộ.

  m2

  2.000.000

   

  Mộ xây có mái, trụ đsen và tường bao che p đá hoa cương. Láng nền VXM mác 75 đánh màu dày 3cm. Có 01 bảng ghi danh 30x40, 01 bảng tên sau mộ.

  m2

  3.686.000

  14

  Mđất

  cái

  2.388.000

  2. Đền bù tháo dỡ hệ thống cung cấp điện, nước, điện thoại đi nơi khác:

  Căn cứ vào hợp đng thực tế, giá trị lắp đặt và chất lượng còn lại của các thiết bị tại thời điểm đền bù.

  3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật èn đường, cáp điện, đường cấp thoát nước và các công trình khác): thì chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các ngành liên quan tính toán để xây dựng phương án di dời, đền bù cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

  4. Đối vi tài sản, vật kiến trúc khác không có trong quy định này: Chủ đầu tư phi hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các ngành liên quan (Tổ chức thực hiện bồi thường) tính toán thực tế để xác định giá trị bồi thường.

  5. Trường hp Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trước ngày công b giá bi thường tài sản, vật kiến trúctrên đất nhưng chưa xây dựng phương án bi thường, hỗ trợ và tái định cư thì áp dụng giá bồi thường tại thời điểm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

  6. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

  a) Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bi thường gây ra mà giá tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm bồi thường do UBND tỉnh công bố cao hơn giá tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất thì bồi thường theo giá tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm trả tiền bồi thường thấp hơn giá tài sản, vật  kiến trúc trên đất tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất thì bồi thường theo giá tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất;

  b) Trường hp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất chậm do người bị thu hồi đất gây ra mà giá tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất thì bồi thường theo giá tại thời điểm bồi thường; nếu giá bồi thường, tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điếm trả tiền bồi thường cao hơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất thì bồi thường theo giá tài sản, vật kiến trúc trên đất tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

   

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 22, tháng 5 năm 2018