• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay824
  mod_vvisit_counterHôm qua797
  mod_vvisit_counterTuần này824
  mod_vvisit_counterTháng này8364
  mod_vvisit_counterToàn bộ1853928
  Quyết định Số 491/QĐ-TTg Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới PDF. In Email

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số 491/QĐ-TTg                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                            Hà Nội, ngày 16 háng 4 năm 2009

   

  QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

  Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.

  Bộ tiêu chí sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng thời kỳ.

  Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc xét công nhận và công bố địa phương (xã, huyện, tỉnh) đạt tiêu chuẩn "nông thôn mới".

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

   Nơi nhận:                                                                        

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - UB Giám sát tài chính QG;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

    các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu:  Văn thư, KTN ( 5b)

   

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

  (đã ký)

  Nguyễn Sinh Hùng

   

   

  BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

    (Ban hành kèm theo Quyết định số  491/QĐ-TTg ngày 16 thángnăm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

  A. XÃ NÔNG THÔN MỚI

  I. QUY HOẠCH

   

  TT

   

  Tên tiêu chí

   

  Nội dung tiêu chí

   

  Chỉ tiêu chung

  Chỉ tiêu  theo vùng

  TDMN phía Bắc

   

  Đồng bằng sông Hồng

   

   Bắc Trung bộ

  Duyên hải nam TB

   

  Tây Nguyên

   Đông

  nam bộ

   ĐB Sông Cửu Long

  1

  Quy hoạch và phát triển theo quy hoạch

  1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ

  1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới

  1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư  hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc  văn hoá tốt đẹp

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

    II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

   TT

   Tên tiêu chí

   Nội dung tiêu chí

   Chỉ tiêu chung

  Chỉ tiêu  theo vùng

   TDMN phía Bắc

  Đồng bằng sông Hồng

  Bắc

  Trung bộ

   Duyên hải nam TB

  Tây Nguyên

   Đông

  Nam bộ

  ĐB Sông Cửu Long

   

  2

  Giao thông


  2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

  70%

  50%

  100%

  70%

  70%

  70%

  100%

  50%

  2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

  100%

  100%

  (50% 

  cứng hóa)

  100%

  cứng hóa

  100%

  (70%

  cứng hóa)

  100%

  (70%

  cứng hóa)

  100%

  (50%

  cứng hóa)

  100%

  cứng hóa

  100%

  (30% cứng hóa)

  2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện

  65%

  50%

  100%

  70%

  70%

  70%

  100%

  50%

  3

  Thủy lợi

   

   

  3.1.  Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa

  65%

  50%

  85%

  85%

  70%

  45%

  85%

  45%

   

  4  

   

  Điện

   

   

   

   

  4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

  98%

   

  95%

   

   

  99%

   

   

  98%

   

   

  98%

   

   

  98%

   

   

  99%

   

   

  98%

   

   

  5

  Trường học

  Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất  đạt chuẩn quốc gia

  80%

  70%

  100%

  80%

  80%

  70%

  100%

  70%

  6

  Cơ sở vật chất văn hoá

  6.2. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  6.3. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  7

  Chợ nông thôn

  Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  8

  Bưu điện

  8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  8.2. Có Internet đến thôn

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  9

  Nhà ở dân cư

  9.1. Nhà tạm, dột nát

  Không

  Không

  Không

  Không

  Không

  Không

  Không

  Không

  9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng

  80%

  75%

  90%

  80%

  80%

  75%

  90%

  70%

    III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

  TT

   Tên tiêu chí

   Nội dung tiêu chí

   

  Chỉ tiêu chung

   

  Chia theo vùng

  TDMN phía Bắc

   

  Đồng bằng sông Hồng

   

    Bắc Trung bộ

  Duyên hải nam TB

  Tây Nguyên

  Đông

  Nam bộ

  ĐB sông Cửu Long 

  10

  Thu nhập

  Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh

  1,4 lần

  1,2 lần

  1,5 lần

  1,4 lần

  1,4 lần

  1,3 lần

  1,5 lần

  1,3 lần

  11

  Hộ nghèo

  Tỷ lệ hộ nghèo

  <6%

  10%

  3%

  5%

  5%

  7%

  3%

  7%

  12

  Cơ cấu

  lao động

  Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

  <30%

  45%

  25%

  35%

  35%

  40%

  20%

  35%

  13

  Hình thức

  tổ chức sản xuất

   

   

   

  Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả 

   

   

   

  IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG                                                                           

  TT

  Tên tiêu chí

   

   Nội dung tiêu chí

   Chỉ tiêu chung

  Chia theo vùng

  TDMN phía Bắc

   Đồng bằng sông Hồng

   Bắc

  Trung bộ

  Duyên hải nam TB

  Tây Nguyên

   

  Đông

  Nam bộ

   ĐB sông Cửu Long

  14

   

   

  Giáo dục

  14.1. Phổ cập giáo dục  trung học

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

  85%

  70%

  90%

  85%

  85%

  70%

  90%

  80%

  14.3. Tỷ lệ lao động  qua đào tạo

  >35%

  >20%

  >40%

  >35%

  >35%

  >20%

  >40%

  >20%

  15

  Y tế

  15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế

  30%

   

  20%

   

  40%

  30%

  30%

  20%

  40%

  20%

  15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  16

  Văn hóa

  Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ VH-TT-DL

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  17

   

   

   

  Môi trường

  17.1.  Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia

  85%

  70%

  90%

  85%

  85%

  85%

  90%

  75%

  17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

  TT

   Tên tiêu chí

    Nội dung tiêu chí

   

   Chỉ tiêu chung

   Chia theo vùng

  TDMN phía Bắc

   

  Đồng bằng sông Hồng

   

  Bắc
  Trung bộ

   

    Duyên hải nam TB

   

    Tây Nguyên

   

  Đông

  nam bộ

  ĐB Sông Cửu Long

  18

  Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

  18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã  đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  19

  An ninh, trật tự xã hội

  An ninh, trật tự xã hội được giữ vững

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  B. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới

  C. TỈNH NÔNG THÔN MỚI:  có 80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới

   

   

   


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 22, tháng 5 năm 2018