• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay824
  mod_vvisit_counterHôm qua797
  mod_vvisit_counterTuần này824
  mod_vvisit_counterTháng này8364
  mod_vvisit_counterToàn bộ1853928
  Phòng Nôi vụ PDF. In Email

  I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

  II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

  Điều 1. Vị trí, chức năng.

  1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua-khen thưởng.

  2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

  1. Về công tác tổ chức, bộ máy:

  a. Thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;

  b. Trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định hoặc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp lập giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

  c. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật;d. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập các tổ

  chức phối hợp liên ngành theo quy định của pháp luật;

  e. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại, xếp hạn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

  2. Về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

  a. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân bổ biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện quản lý trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo hoặc phê duyệt;

  b. Hướng dẫn việc sử dụng biên chế đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và các đơn vị sự nghiệp Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  c. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp và Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.

  3. Về công tác xây dựng chính quyền:

  a. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

  b. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật;

  c. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, giúp Uỷ ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

  d. Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

  e. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó thôn, buôn, tổ dân phố.

  4. Về cán bộ, công chức, viên chức:

  a. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

  b. Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp.
  5. Về cải cách hành chính:

  a. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

  b. Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

  c. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  6. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

  7. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  8. Về công tác văn thư, lưu trữ:

  a. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

  b. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về lưu trữ.

  9. Về công tác tôn giáo:

  a. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

  b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

  10. Về công tác thi đua, khen thưởng:

  a. Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

  b. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

  11. Thanh tra, kiểm tra, giải khuyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

  12. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn huyện.

  13. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn huyện.

  14. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

  15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

  16. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

  17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

  Điều 3. Tổ chức và biên chế:

  1. Tổ chức.
  Phòng Nội vụ có Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

  a. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

  b. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, 01 Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

  c. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

  2. Biên chế.

  Căn cứ vào khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể về công tác Nội vụ, biên chế của Phòng Nội vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

  Trưởng Phòng Nội vụ bố trí, sử dụng cán bộ, công chức của Phòng phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

  III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  IV. LÃNH ĐẠO

  Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
   Ông: Lâm Thanh Tùng  Trưởng phòng Nội vụ  
     Ông: Nguyễn Văn Dương  Phó Trưởng phòng

   

     Ông: Võ Tấn Trực  Phó Trưởng phòng  

   V. LIÊN HỆ PHÒNG

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 22, tháng 5 năm 2018