• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay155
  mod_vvisit_counterHôm qua566
  mod_vvisit_counterTuần này155
  mod_vvisit_counterTháng này13134
  mod_vvisit_counterToàn bộ1824960
  Xã Hòa Sơn PDF. In Email

  A. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy:

  I. Chức năng.

  Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh.

  II. Nhiệm vụ.

  Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

  1. Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  2. Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

  3. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động.

  4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan.

  Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

  1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

  2. Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

  3. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

  Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

  1. Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan.

  2. Cấp ủy tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

  3. Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

  Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

  1. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

  2. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan.

  Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

  1. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

  2. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

  3. Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  4. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

  5. Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp ủy phải là cán bộ lãnh đạo của cơ quan, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

  6. Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

  UBND xã Hòa Sơn do HĐND xã Hòa Sơn bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐND xã và là đơn vị hành chính nhà nước ở địa phương, nguồn tài chính chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp. Bởi vậy đây là cơ quan quyền lực Nhà nước chăm lo đời sống xã hội của nhân dân trong xã.Trụ sở HĐND - UBND xã đóng tại thôn 4 xã Hòa Sơn - huyện Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk.

  B. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND-UBND xã:

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã được quy định trong Luật Tổ chức HĐND & UBND các cấp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.

  I/ Chức năng: UBND xã có vai trò vô cùng quan trọng tổ chức, điều hành việc thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương, có chức năng quản lý điều hành các lĩnh vực đời sống xã hội theo Hiến pháp và  pháp luật.

  UBND xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND xã nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn xã.

  II/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

  * UBND xã có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  - Chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND cùng cấp;

  - Đối với HĐND cùng cấp : UBND xã có nhiệm vụ cùng Hội đồng nhân dân cùng cấp chuẩn bị các kỳ họp, chấp hành các nghị quyết của HĐND cùng cấp và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND đề ra và UBND Huyện giao.

  Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật quy định, UBND xã thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề sau đây:

  - Đề ra chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân xã;

  - Đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình HĐND xã quyết định;

  - Đề ra kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương trình HĐND xã quyết định;

  - Đề ra kế hoạch huy động nhân lực, nguồn lực tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình HĐND xã quyết định;

  - Đề ra các biện pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội thông qia báo cáo của UBND trước khi trình HĐND;

  - Đề xuất lên cấp trên thành lập mới, sát nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và việc thành lập mới, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.

  C. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBMTTQVN xã:

  I/ Chức năng:

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. 

  II/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

  2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

  3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

  4. Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

  5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình.

  6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng  khi cần thiết.

  D. Quá trình hình thành và phát triển: 

  Được thành lập từ tháng 04 năm 1976, đến nay đã trãi qua X nhiệm kỳ đại hội. Nhìn chung tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Cuộc sống của nhân dân ngày càng ổn định và có những bước phát triển mạnh mẽ cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Xã Hòa Sơn vẫn là xã nghèo, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống nhân dân tuy có bước phát triển nhưng chưa đạt được như mong muốn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã vẫn còn cao.

  Giai đoạn 2010-2015, Xã Hòa Sơn vinh dự được huyện chọn làm xã điểm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Đó vừa vinh dự, vừa là thách thức đối với các cấp chính quyền và nhân dân xã nhà. Các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Hòa Sơn đang ra sức thực hiện để năm 2015, về cơ bản xã Hòa Sơn xây dựng thành công Nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân trong toàn xã.

  E. Thông tin giao dịch:

  Địa chỉ: Thôn 4 xã Hòa Sơn huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk.

  Số điện thoại: 0500.3732431.

  Địa chỉ thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

  III. Cơ cấu tổ chức:

  Stt Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
  01  Phan Bá Tỉnh  Bí thư Đảng ủy
  0972830294
  02  Đỗ Tấn Phan  P.Bí thư Đảng ủy
  0982282919
  03  Trần Quốc Nhật

   P.Bí thư Đảng ủy

   Chủ tịch UBND

  0983055404
  04  Lê Xuân Hồng  Chủ tịch HĐND
   
  05  Trương Văn Thanh  P.Chủ tịch HĐND
  0984471680
  06  Hồ Quang Vũ  P.Chủ tịch UBND
  0983214122
  07  Nguyễn Đình Sâm  P.Chủ tịch UBND 0979353819
  08  Nguyễn Thị Hồng  Chủ tịch UBMTTQVN
  0989813927
  09  Lê Xuân Thu  P.Chủ tịch UBMTTQVN
  01653410154
  10  Mai Thị Hồng  P.Chủ tịch UBMTTQVN
  01683762758

   


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 16, tháng 4 năm 2018