Thanh tra huyện In

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

Thanh tra huyện: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

IV. LÃNH ĐẠO:

Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email - Fax
 Ông: Lê Văn Sanh  Chánh Thanh tra    
 Ông: Huỳnh Trung Đạt  Phó Chánh Thanh tra    

V. LIÊN HỆ PHÒNG:

 

 


TIN MỚI HƠN:
TIN KHÁC: