• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay166
  mod_vvisit_counterHôm qua656
  mod_vvisit_counterTuần này2409
  mod_vvisit_counterTháng này13988
  mod_vvisit_counterToàn bộ1842223
  Quy chế hoạt động của Ban biên tập Website huyện Krông Bông PDF. In Email

  ỦY  BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN KRÔNG BÔNG                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     Krông Bông, ngày      tháng   năm 2012

                 

  QUY CHẾ

  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP

   WEBSITE HUYỆN KRÔNG BÔNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày   của UBND huyện Krông Bông)

   

  Chương I

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

   

  Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập

  Ban biên tập là cơ quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện về hoạt động Website và được Uỷ ban nhân dân huyện giao trách nhiệm xây dựng, cập nhật thông tin với các nội dung đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thông tin tuyên truyền, cụ thể gồm:

  1.  Chỉ đạo việc cung cấp, cập nhật kịp thời, chính xác, phổ biến, giới thiệu đầy đủ thông tin về tiềm năng, chủ trương, đường lối, chính sách, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và các thông tin khác về mọi mặt của huyện.

  2.  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển TrangThông tin ngày càng thiết thực, hiệu quả, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đúng theo quy định của pháp luật;

  3.Phối hợp với các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trên TrangThông tin;

  4.Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân các các xã, thị trấn trong việc cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành của huyện lên TrangThông tin.

  5.Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo TrangThông tin hoạt động liên tục và thông suốt; đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu trên TrangThông tin;

  6.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

   Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban biên tập

  - Ban biên tập Website Krông Bông hoạt động kiêm nhiệm, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện về việc đưa các thông tin lên Website. Nội dung thông tin phổ biến, cập nhật phải đảm bảo chính xác, kịp thời.

  - Ban biên tập phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban biên tập, các thành viên phải thực hiện tốt phần công việc mình đảm trách và tham gia thực hiện những công việc chung của Ban biên tập, sắp xếp các công việc đảm bảo tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban biên tập.

  Chương II

  CƠ CẤU TỔ CHỨC

   

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức Ban biên tập

  - Trưởng ban biên tập : Phó Chủ tịch UBND huyện.

  - Phó trưởng ban biên tập thường trực: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

  - Phó Trưởng Ban biên tập: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

  - Các thành viên bao gồm đại diện các phòng, ban có liên quan: Phòng Văn hóa và thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Đài truyền thanh-Truyền hình huyện, Công an huyện, Ban tuyên giáo Huyện ủy, Hội liên hiệp phụ nữ huyện.

  - Tổ thư ký giúp việc cho Ban biên tập được cơ cấu từ công chức, nhân viên của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

  Điều 4. Trách nhiệm của Ban biên tập.

  - Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện về việc phổ biến, cập nhật các nội dung lên Website Krông Bông.

  - Bảo đảm nội dung Website Krông Bông được cập nhật, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người đọc, phong phú về nội dung.

  - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ biên tập viên, xây dựng và tổ chức đội ngũ cộng tác viên phục vụ cho việc cung cấp tin, bài trên TrangThông tin.

  - Dự toán kinh phí cho hoạt động của Website Krông Bông: Đăng ký tên Miền; phí thuê Server lưu trữ Website; nhuận bút và thù lao cho tác giả viết bài (tin), Ban biên tập và tổ thư ký.

  - Các Thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về mảng nội dung thông tin được Ban biên tập phân công.

  Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể của Ban biên tập.

  1. Trưởng ban biên tập :

  - Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban Biên tập; chủ trì các cuộc họp của Ban Biên tập; chịu trách nhiệm chung về nội dung tin, bài và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc phát triển các tiện ích, thông tin trên TrangThông tin.

  - Phân công các thành viên Ban biên tập thực hiện việc biên tập thông tin theo lĩnh vực đảm trách.

  2. Phó trưởng ban biên tập : Thường trực.

  - Theo dõi điều hành hoạt động của Ban, giải quyết những vấn đề có liên quan tới Website khi Trưởng ban biên tập vắng hoặc ủy quyền.

  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ thư ký.

  - Chỉ đạo thực hiện công việc trình bày về hình thức website.

  - Duyệt thông tin, đánh giá bài để chi trả nhuận bút.

  - Tổ chức thẩm định, hiệu đính nội dung các thông tin gửi đến trước khi đưa lên Website.

  - Khi phát hiện nội dung bản tin hoặc số liệu bản tin có phần sai lệch với thực tế thì Phó trưởng ban biên tập được quyền chỉnh sửa nội dung bản tin và thông báo cho người đưa tin biết là đã sửa, việc chỉnh sửa cụm từ hoặc thành ngữ, nhưng tuyệt đối không làm thay đổi nội dung cốt lõi của vấn đề.

  - Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các lĩnh vực công việc được phân công.

  3.  Phó Trưởng ban biên tập:

  - Tham gia điều hành hoạt động chung của Ban Biên tập;

  - Chịu trách nhiệm kiểm duyệt và xuất bản nội dung thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công, uỷ quyền của Trưởng ban;

  - Chỉ đạo Uỷ viên Ban Biên tập chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Biên tập;

  - Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các lĩnh vực công việc được phân công.

  4. Các thành viên khác:

  - Phụ trách và biên tập các nội dung thông tin theo lĩnh vực ngành mình phụ trách và một số lĩnh vực khác do Trưởng Ban biên tập phân công.

  - Khi được yêu cầu biên tập và kiểm duyệt mảng thông tin theo lĩnh vực ngành mình phụ trách, thành viên có trách nhiệm gửi kết quả kiểm duyệt cho Trưởng ban biên tập chậm nhất 03 ngày làm việc, tính từ khi được gửi bài yêu cầu kiểm duyệt.

  - Nghiên cứu đề xuất phương hướng và biện pháp phát triển Website.

  - Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật tin, thông tin đăng trên Website và chịu trách nhiệm về nội dung do mình cung cấp.

  - Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban biên tập.

  Điều 6. Cơ cấu tổ chức Tổ thư ký giúp việc gồm:

  - Tổ trưởng : Phụ trách chung kiểm duyệt thông tin trình Ban biên tập phê duyệt trước khi cập nhật và đưa tin lên Trang thông tin điện tử. Chỉ đạo, quản lý và phân công nhiệm vụ cho các Tổ viên. Chịu trách nhiệm với Ban biên tập về toàn bộ hoạt động Tổ chuyên viên giúp việc.

  - Tổ phó: Trực tiếp quản trị Trang thông tin điện tử, liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý các sự cố trên Trang thông tin điện tử. Chủ trì trong công tác quản lý, cấp phát, hủy các tài khoản truy nhập để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Trang thông tin điện tử; chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin (dữ liệu, tài liệu) đã được các Biên tập tin (hoặc cộng tác tin) gửi về và chuyển cho Tổ trưởng kiểm duyệt, đồng thời cùng với Tổ trưởng cập nhật và đưa tin lên Trang thông tin điện tử khi bản tin được Ban biên tập phê duyệt. Đôn đốc, nhắc nhở các Biên tập tin thường xuyên viết tin và làm thay công việc khi Tổ trưởng đi vắng. Thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo với Tổ trưởng để xử lý nhanh chóng các sự cố bất thường trên Trang thông tin điện tử.

  - Tổ viên: Chịu trách nhiệm thu thập thông tin, kiểm tra nguồn gốc các thông tin chuyển về, biên tập thông tin theo các mảng nội dung được Ban biên tập phân công phụ trách. Thường xuyên theo dõi hoạt động của Trang thông tin điện tử và kịp thời báo cáo với Tổ trưởng khi phát hiện có hiện tượng bất thường xảy ra. Thường xuyên viết bài theo các nội dung do mình phụ trách. Chịu trách nhiệm đi công tác và viết tin khi có sự phân công điều động của Trưởng Ban Biên tập.

   

  Chương III

   PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

   

  Điều 7. Quản lý kỹ thuật, quản trị Website

  Thành viên Tổ thư ký Ban biên tập thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện được phân công quản trị Website huyện, có trách nhiệm:

  - Là đầu mối tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật các thông tin lên Website.

  - Bảo mật tuyệt đối mật khẩu và chịu trách nhiệm về thông tin đưa lên trang Website đúng như nội dung đã kiểm duyệt.

  - Theo dõi nội dung, hình thức Website hàng ngày, cung cấp kịp thời nội dung thông tin hàng tuần cho Ban biên tập.

  - Quản lý về bố cục, hình thức của Website, được phép thay đổi giao diện, bố cục, sắp xếp trang chủ phù hợp với từng thời điểm, nhưng không ảnh hưởng tới nội dung Website.

  - Báo cáo và đề xuất với Ban biên tập kịp thời biện pháp xử lý sự cố (nếu có).

  - Các Thành viên khác của Tổ thư ký thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban biên tập.

  Điều 8. Cung cấp và chịu trách nhiệm nội dung thông tin.

  - Các phòng, ban thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng trong huyện, tùy theo chức năng quản lý của đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp. Riêng thành viên Ban biên tập, mỗi tuần phải có ít nhất 01 tin, bài để đăng tải trên trangthông tin huyện.

  - Hình thức cung cấp thông tin: bằng văn bản, đường truyền qua mạng hoặc các thiết bị lưu trữ (thống nhất sử dụng bộ mã Unicode), gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện (thông qua Tổ thư ký). Các cá nhân, đơn vị cung cấp thông tin có thể cung cấp thêm hình ảnh hoặc yêu cầu chụp ảnh để minh họa thông tin.

  - Nguyên tắc chung : Thủ trưởng chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của đơn vị mình cung cấp.

  - Thông tin hàng tuần, tháng, quý, năm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tổ thư ký có trách nhiệm kiểm tra và trình Ban biên tập duyệt.

  - Được phép lấy các số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội từ các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện (có ký tên, đóng dấu, không phải tài liệu mật) để cập nhật lên website.

  - Các đơn vị được phân công cung cấp thông tin cần theo dõi thông tin hiện có trên Website để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

  - Yêu cầu đối với các hướng dẫn hành chính : Không đưa toàn văn bản mà trình bày, hướng dẫn các bước thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu.

  - Các đơn vị có thể đề xuất thêm nội dung có liên quan đến chức năng quản lý của mình.

   

  Chương IV

  CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ KINH PHÍ

   

  Điều 9. Chế độ hội họp

  - Trưởng ban biên tập triệu tập phiên họp thường kỳ của Ban biên tập. Định kỳ 03 tháng Ban biên tập họp ít nhất 01 lần. Trong trường hợp cần thiết Trưởng ban biên tập triệu tập các Thành viên họp đột xuất.

  - Trong trường hợp Trưởng ban biên tập đi vắng, Phó trưởng ban biên tập sẽ chủ trì cuộc họp thay Trưởng ban biên tập, sau đó báo cáo kết quả cuộc họp với Trưởng ban biên tập.

  - Các Thành viên Ban biên tập : Chấp hành theo sự phân công của Trưởng ban Biên tập, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban biên tập, phát huy tốt vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ được Ban biên tập phân công.

  Điều 10. Kinh phí

  - Kinh phí hoạt động của Website huyện được sử dụng từ nguồn giao dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

  - Cho phép Ban biên tập được cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các đơn vị, doanh nghiệp trên Website; kinh phí thu được dùng để bổ sung thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao, mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho việc lưu trữ tài liệu - thu thập thông tin.

  Điều 11. Chế độ nhuận bút

  Chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật: Thực hiện theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành Quy định mức chi nhuận bút đối với trangthông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

   
  Chương V

   KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

   

  Điều 12. Căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ban biên tập sẽ xem xét và đề nghị khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và quản lý Trangthông tin điện tử theo quy định chung của Nhà nước.

  Điều 13. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định chung của Nhà nước, vi phạm quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà nước.

   

  Chương VI

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 14. Tổ chức thực hiện

  - Thành viên Ban biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế này.

  - Quy chế được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của các thành viên khi được thông qua tại cuộc họp của Ban biên tập với 2/3 thành viên có mặt đồng ý và được UBND huyện xem xét quyết định. /.

                                                                                

                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                           đã ký

                                                                                                       Huỳnh Bài

   

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 21, tháng 5 năm 2018