• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay166
  mod_vvisit_counterHôm qua656
  mod_vvisit_counterTuần này2409
  mod_vvisit_counterTháng này13988
  mod_vvisit_counterToàn bộ1842223
  Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập Website huyện Krông Bông. PDF. In Email

    ỦY BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN KRÔNG BÔNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số :  414 /QĐ-UBND                                               Krông Bông, ngày  02  tháng  02  năm 2012

     

   

  QUYẾT ĐỊNH

    Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập

  Website huyện Krông Bông


  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

    

         

   

          Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

          Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ về Chế độ nhuận bút;

         Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước;

          Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dich vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

         Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

         Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành Quy định mức chi nhuận bút đối với cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

         Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND huyện Krông Bông về việc thành lập Ban biên tập Website huyện Krông Bông;

         Theo đề nghị của Trưởng ban Biên tập Website huyện Krông Bông,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này  “Quy chế hoạt động của Ban biên tập Website huyện Krông Bông”.

         Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Biên tập, Tổ chuyên viên giúp việc trang thông tin điện tử huyện Krông Bông, căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

   

  Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH         

  - Như Điều 3;                                                                                 đã ký             

  - Lãnh đạo UBND huyện;                                                              Huỳnh Bài

  - Lưu VT.                                                                                         

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 21, tháng 5 năm 2018