Huyện ủy Krông Bông ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 21/02/2019, 15:39

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ( Chỉ thị số 05-CT/TW) trên địa bàn huyện trong năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

Với mục tiêu gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 26 – NQ/TW) về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Biểu dương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy các nhân tố điển hình để tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực học tập và làm theo Bác.

Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những việc còn hạn chế có liên quan đến 3 nội dung của chuyên đề năm 2019 (về ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân) để tập trung giải quyết có hiệu quả.

 Gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị với việc lãnh đạo xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân với chủ đề: Cán bộ, đảng viên huyện Krông Bông quyết tâm xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Lấy đó làm nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện trong năm 2019, cụ thể, đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra, làm gương và giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong cộng đồng.

- Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động Nhân dân cùng tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Để khuyên người ta làm, thì mình phải làm gương trước”.

- Thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TWngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Trong đó, có yêu cầu cán bộ, đảng viên phải: Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân;

 Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú;

 Về quan hệ với Nhân dân, phải: Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân.

- Trong quá trình triển khai Chuyên đề, định kỳ hàng tháng, trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các chi bộ, cơ quan, đơn vị cần chọn một nội dung trong Chuyên đề để làm chủ đề lồng ghép trong buổi sinh hoạt; mỗi cá nhân phải xác định được việc làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW trong năm 2019. Trên cơ sở đó, các chi bộ tổng hợp, theo dõi việc làm cụ thể mà mỗi cá nhân đã đăng ký, công khai từng nội dung cụ thể tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, cuối năm tiến hành đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, lấy đó làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Về nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị đối với việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện; Cấp ủy các cấp đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trách nhiệm cấp ủy cấp dưới và người đứng đầu về nêu gương thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2019…

Chương trình hành động giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị các nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện trong năm 2019 theo các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình đã đề ra; thường xuyên đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện Chương trình hành động ở cơ sở./.

                                                                                                    TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn