ỦY BAN MẶT TRẬN - TỔ QUỐC 10/04/2018, 10:37

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

IV. LÃNH ĐẠO

Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email - Fax
   Ông: Bùi Duy Thích  Chủ tịch UBMT TQVN huyện    
   Ông: Nguyễn Thường  Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện    
Ông: Y Nôl Êban Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện    

V. LIÊN HỆ PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn