UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Krông Bông 18/01/2019, 16:10

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Krông Bông.

Theo Quyết định, UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Krông Bông gồm các nội dung: Số lượng đơn vị sự nghiệp: 59 và 01 bộ phận sự nghiệp trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Phê duyệt các nội dung khung danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, chức danh nghề nghiệp tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm; danh mục vị trí việc làm và dự kiến số người làm việc tương ứng trong từng đơn vị sự nghiệp công lập; bản mô tả công việc; khung năng lực của vị trí việc làm.

UBND tỉnh giao UBND huyện căn cứ nội dung được phê duyệt, tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, hợp đồng lao động theo quy định; thực hiện biên chế gắn với lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./

VP

 

Các tin khác

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn