UBND huyện trả lời ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 28/11/2019, 16:14

Ngày 28/11/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 4703/UBND-VP về việc trả lời ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIV.

Theo đó, ngày 02/10/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiến hành tiếp xúc cử tri 4 xã cánh Bắc huyện Krông Bông, trong buổi làm việc nhiều ý kiến của cử tri đã được đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện trả lời trực tiếp, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng đã có văn bản trả lời đến các cử tri. Còn lại những nội dung tổng hợp tại Báo cáo số 28/BC-MT ngày 11/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về kết quả tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV có liên quan đến trách nhiệm của địa phương, đã được UBND huyện xem xét, trả lời, cụ thể như sau: 

1. Cử tri Y Lu Byă- buôn Cư Păm, xã Dang Kang:

Đập Dang Kang thượng hiện nay đã xuống cấp, đề nghị thường xuyên kiểm tra và bố trí kinh phí sửa chữa.

Trả lời: Công trình thủy lợi Đập Dang Kang thượng đã được UBND tỉnh phân cấp cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk (gọi tắt là Công ty thủy lợi) quản lý, vận hành khai thác nên việc kiểm tra, đánh giá an toàn hồ đập do Công ty thủy lợi thực hiện. Hiện tại công trình đã xuống cấp, Công ty thủy lợi đã kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện sửa chữa. Đến nay công trình này đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đưa vào kế hoạch sửa chữa thuộc tiểu dự án 2 của dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới tài trợ.

2. Cử tri Đặng Văn Quy- thôn 1, xã Hòa Tân:

Đề nghị vét mương nước từ cánh đồng Bình An đi ra cánh đồng Sơn Kim cầu Ri.

Trả lời: Năm 2015, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan kiểm tra thực trạng và đã bố trí kinh phí cho UBND xã Hòa Tân triển khai thực hiện nạo vét đối với đoạn kênh từ cầu Ri đến sông Krông Ana. Đối với đoạn kênh còn lại từ cánh đồng Bình An đến cầu Ri có chiều dài khoảng 800m; năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra thực địa, tuy nhiên tại thời điểm đó đến nay, ngân sách huyện còn hạn chế nên chưa bố trí được kinh phí thực hiện. Trước mắt UBND huyện giao UBND xã Hòa Tân huy động nguồn lực của địa phương để phát dọn, khơi thông đoạn kênh, không để ngập úng hoa màu của nhân dân khi có mưa lũ; đồng thời giao UBND xã Hòa Tân kiểm tra thực địa, lập dự toán và trình UBND huyện xem xét, cho chủ trương bố trí kinh phí thực hiện trong thời gian tới.

3. Cử tri Hồ Tấn Diệp- thôn 3, xã Cư Kty:

Đề nghị nạo vét, nâng cấp đập Cư Rang để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất.

Trả lời: Công trình thủy lợi đập Cư Rang được xây dựng với quy mô thiết kế tưới cho 40 ha lúa nước. Hiện tại công trình này đã được phân cấp cho Công ty thủy lợi quản lý, vận hành khai thác và hợp đồng tưới với UBND xã Cư Kty với diện tích 62,84 ha lúa nước và 21,55 ha cà phê (khi hồ tích đủ nước), như vậy diện tích tưới thực tế cao hơn diện tích tưới thiết kế. UBND xã Cư Kty đã thực hiện nạo vét lòng hồ bị bồi lắng vào năm 2016 với kinh phí 300 triệu đồng. Việc nâng cấp đập liên quan đến kết cấu đập, diện tích lòng hồ tăng, do đó để nâng cấp được đập phải thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng nên kinh phí đền bù lớn, ngân sách huyện chưa đảm bảo bố trí được trong giai đoạn hiện nay.

4. Cử tri Trần Văn Lực- thôn 1, xã Cư Kty:

Chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã không đảm bảo chất lượng nhưng giá quá cao. Đề nghị nâng cấp hệ thống lọc nước và giảm giá nước sinh hoạt.

Trả lời: Công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư Kty được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2011. Công trình được giao cho UBND xã Cư Kty quản lý (UBND xã Cư Kty đã thành lập tổ quản lý, vận hành và khai thác công trình). Tổ quản lý công trình đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án giá nước sạch cấp nước nông thôn tập trung tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 09/8/2018.

Về chất lượng nước: Nguồn nước công trình được sử dụng từ giếng khoan nên mức độ ô nhiễm phèn cao. Hệ thống lọc của công trình sử dụng bằng hệ thống bình lọc áp suất nên không lọc chậm được dẫn đến một số thành phần còn tồn đọng trong nước như phèn. Tuy nhiên định kỳ hàng năm Tổ quản lý đã phân tích mẫu nước 02 lần (6 tháng một lần) và Sở Y tế tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra mẫu nước. Kết quả các lần phân tích mẫu nước của Tổ quản lý cũng như Sở Y tế đều đạt chất lượng nước sinh hoạt.

Về giá nước: Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 cảu UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2107 của UBND tỉnh về việc quy định giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, mức giá tiêu thụ thấp nhất là 5.400 đồng/m3 nhưng UBND xã cho phép Tổ quản lý thu với giá 4.400 đồng/m3.

Về nâng cấp hệ thống lọc nước: Công trình đưa vào sử dụng lâu ngày nên một số thiết bị của hệ thống lọc đã xuống cấp, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để sửa chữa hệ thống lọc nước của công trình với kinh phí khái toán là 1.200 triệu đồng.

5. Cử tri Y Bhưm Byă- xã Dang Kang:

Đất 132 tại xã Dang Kang còn 21 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị quan tâm.

Trả lời: Diện tích đất của 21 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khu vực quy hoạch đất cấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thiếu đất ở theo Quyết định số 132, 134 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND xã Dang Kang và huyện Krông Bông đã lập dự án bố trí cho 177 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thiếu đất có đất ở ổn định, khi cấp xong đất cho dân vẫn còn dư một số đất để dự phòng, 21 hộ dân trên tự lấn chiếm vào khu đất dự phòng họ không thuộc đối tượng được giao đất theo Quyết định số 132, 134 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại trên đất có 5 hộ đã xây dựng nhà tạm, các hộ còn lại đang canh tác, sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp. Để có cơ sở giải quyết nội dung kiến nghị của các hộ, UBND huyện đã chỉ đạo và giao cho UBND xã Dang Kang lập phương án sử dụng đất, xác nhận các đối tượng được thụ hưởng diện tích đất còn lại, trên cơ sở đó sẽ xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

6. Cử tri Bùi Minh Lộc- thôn 1, xã Hòa Thành:

Ông Lộc có diện tích đất tại buôn Cư Nun A, xã Dang Kang bị cấp trùng với đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông, đề nghị sớm kiểm tra, giải quyết.

Trả lời: Do sai sót trong quá trình lập bản đồ, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa ông Bùi Minh Lộc (thôn 1, xã Hòa Thành) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông có sự chồng lấn. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông đang rà soát và đã được UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất tại Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 27/3/2018. Theo Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, toàn bộ diện tích đất trồng rừng sản xuất tại khu vực ngã 3 Hòa Thành, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông sẽ trả lại, giao về địa phương quản lý, sử dụng. Hiện tại, Sở Tài Nguyên và Môi trường đang hướng dẫn trình tự, thủ tục để thu hồi phần diện tích đất trả lại, giao về địa phương quản lý, sử dụng. Sau khi có Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ xử lý nội dung kiến nghị của ông Bùi Minh Lộc theo quy định.

7. Cử tri: Nguyễn Thanh Hải- thôn 1, xã Hòa Tân:

Hiện nay Nhà nước đã ngừng cấp phép khai thác cát tại cầu Cư Păm nhưng vẫn còn tình trạng khai thác cát làm sạt lở đất của người dân, đề nghị có biện pháp xử lý.

Trả lời: Từ tháng 03/2017, UBND tỉnh đã thu hồi giấy phép khai thác cát của Công ty CP VLXD Tây Nguyên. Đến thời điểm hiện nay vẫn chưa cấp phép lại cho đơn vị nào. Trong thời gian qua, do giá cả và nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao nên dẫn đến phát sinh nhiều điểm khai thác trái phép, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Các đối tượng này hoạt động mang tính chất manh động, dù biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình hoạt động. Để triển khai ngăn chặn, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp thu phản ánh của nhân dân nhằm kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Trong năm 2019, các cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra, xử phạt 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát. Riêng UBND xã Hòa Tân đã thực hiện xóa bỏ đường xuống bãi tập kết gần cầu Cư Păm và Công an tỉnh đã xử lý 01 trường hợp khai tác bằng tàu tại khu vực cầu Cư Păm. Để kịp thời tiếp nhận các ý kiến, phản ánh của nhân dân về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, cùng người dân địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, UBND huyện đã giao cho Công an huyện và UBND xã tiếp tục tuyên truyền, trao đổi số điện thoại đường dây nóng để người dân được biết, phản ánh kịp thời khi phát hiện vi phạm.

8. Cử tri: Y Lu Byă- buôn Cư Păm, xã Dang Kang:

Đề nghị mở lớp dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Trả lời: Thời gian qua, UBND huyện rất quan tâm đến việc bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện, trong đó có không gian văn hóa cồng chiêng. Tuy nhiên do nguồn kinh phí có hạn, mỗi năm chỉ bố trí cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện mở từ 01 đến 02 lớp học tại một số buôn; bên cạnh đó Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có mở lồng ghép với các chương trình khác và mở theo nhu cầu đề xuất của các buôn, xã, nhóm cộng đồng được thêm một số lớp theo tinh thần xã hội hóa. UBND huyện ghi nhận ý kiến đề xuất của cử tri, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch mở thêm lớp truyền dạy cồng chiêng theo từng năm ở các xã có đồng bào dân tộc tại chỗ.

UBND huyện gửi  văn bản trả lời trực tiếp cho cử trì, đồng thời tại Công văn nêu trên, UBND huyện còn chỉ đạo UBND các xã Dang Kang, Hòa Thành, Cư Kty, Hòa Tân có trách nhiệm trực tiếp thông tin nội dung trả lời bằng văn bản của UBND huyện đến các cử tri có tên được biết; đồng thời các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện.

Chí Quyết

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn