UBND huyện phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 06/12/2018, 16:06

Ngày 04/12/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019.

Theo đó, UBND huyện phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra huyện (Kế hoạch Thanh tra số 01/KH-TTr ngày 27/11/2018 của Chánh Thanh tra huyện).

Giao Thanh tra huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo kết quả về UBND huyện và Thanh tra tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn