UBND huyện đồng ý chủ trương lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 tổ dân phố 5, thị trấn Krông Kmar 05/12/2018, 16:06

Ngày 03/12/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 3530/UBND-VP về việc chủ trương lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 tổ dân phố 5, thị trấn Krông Kmar.

Theo đó, UBND huyện đồng ý cho chủ trương lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 tổ dân phố 5, thị trấn Krông Kmar với các nội dung: 

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Bông;

- Mục đích quy hoạch: Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tổ dân phố 5, thị trấn Krông Kmar là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy đô thị hóa, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo quỹ đất thực hiện các dự án đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao, góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất và phát triển đô thị.

- Địa điểm quy hoạch: Tổ dân phố 5, thị trấn krông Kmar, huyện Krông Bông; 

- Quy mô quy hoạch: 10,3 ha (đã trừ diện tích lòng hồ);

- Thời gian thực hiện quy hoạch: Năm 2019;

- Khái toán chi phí lập quy hoạch: 800.237.000 đồng;

UBND huyện Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Chủ đầu tư tiến hành thuê tư vấn có đủ năng lực Lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 tổ dân phố 5 của thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông theo đúng quy định. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định nguồn vốn và cân đối nguồn vốn để tham mưu UBND huyện bố trí nguồn vốn thực hiện lập Quy hoạch theo quy định.

BBT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn