UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 07/12/2018, 07:50

Ngày 06/12/2018, UBND huyện có Công văn số 3604/UBND-VP về việc thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013.

UBND huyện giao Thanh tra huyện, các cơ quan,đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ban tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013; công khai lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của huyện, điểm tiếp công dân cấp xã và trên Cổng thông tin điện tử huyện Krông Bông. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, hết thời hiệu xử lý. Chú trọng theo dõi kiểm tra việc thực hiện các kết luận của các cấp, các ngành có thẩm quyền khi có hiệu lực, đảm bảo việc thi hành pháp luật được nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp.

BBT

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn