UBND huyện chỉ đạo tăng cường gửi nhận văn bản điện tử 13/02/2020, 16:52

Ngày 11/02/2020, UBND huyện ban hành Công Văn số 433/UBND-VP chỉ đạo tăng cường gửi nhận văn bản điện tử. 

Theo đó, thực hiện Công văn số 752/UBND-KSTTHC ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện gương mẫu, nghiêm túc trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân trong phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng theo đúng quy định.

Từ tháng 02/2020, chỉ gửi văn bản điện tử (không kèm văn bản giấy) đối với các văn bản theo danh mục do Văn phòng Chỉnh phủ quy định tại Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 được UBND tỉnh triển khai tại Công văn số 856/UBND-KSTTHC ngày 05/02/2020 (có gửi kèm); các cơ quan, đơn vị đối chiếu với Danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy áp dụng theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh được UBND huyện triển khai tại Công văn 2875/UBND-VP ngày 20/9/2019 để thực hiện cho phù hợp. Đồng thời, Tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; đầy đủ nội dung đính kèm; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền; các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện quán triệt cán bộ, công chức, viên chức bảo mật thông tin tài khoản sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của mình; phải chịu trách nhiệm nếu để lộ lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Tại Công văn, UBND huyện chỉ đạo  Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ rà soát, tham mưu xây dựng quy chế, quy trình gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng áp dụng đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, ký số; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND huyện xử lý cá nhân, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc hoặc có vi phạm trong quá trình thực hiện.

VP.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn