UBND huyện ban hành Kế hoạch Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2019 30/11/2018, 10:08

Ngày 27/11/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo kế hoạch, mục đích kiểm tra nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát hiện những bất cập trong việc thực thi chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trong thực thi công vụ, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, nâng cao trác nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Các nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm tra thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Kiểm tra thực hiện quy hoạch, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người không chuyên trách. Kiểm tra thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên và các nội dung khác theo quy định.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ Quý I đến hết Quý IV năm 2018. Đối tượng kiểm tra là các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị trường học do UBND huyện quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, đơn vị vừa nêu. 

Phương pháp tiến hành kiểm tra gồm: Kiểm tra đột xuất, không báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân; kiểm tra theo kế hoạch và một số phương pháp khác./.

BBT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn