Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên cơ sở 10/09/2019, 16:05

Sáng ngày 09/9/2019, tại xã Hòa Thành và xã Dang Kang, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng chuyên đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 9-11/9 các cán bộ, đảng viên 2 xã được học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết bài thu hoạch 05 chuyên đề  về “Tư tưởng Hồ Chí Minh” bao gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh vể Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân.   

Đảng viên dự lớp bồi dưỡng      

Chương trình nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về một số nội dung nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức, tư liệu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó vận dụng hiệu quả vào thực tế công tác, góp phần thiết thực khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc. 

Theo kế hoạch,trong tháng 9/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện sẽ triển khai chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” tại 04 xã cánh bắc bao gồm: Dang Kang, Hòa Thành, CưKty, Hòa Tân.

                                                                                                  TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn