Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Bông khai giảng lớp LLCT dành cho đảng mới đợt 2 năm 2018 17/10/2018, 15:16

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2018, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Bông đã tổ chức khai giảng lớp lý luận chính trị (LLCT) dành cho đảng viên mới. Đây là lớp thứ 2 được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức trong năm 2018.

Lớp học có 74 đảng  viên tham gia, trong thời gian 10 ngày, từ ngày (15-26/10/2018) các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên, môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vừng môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhận quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Chương trình học nhằm giúp các Đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng để sớm trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn