TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ 10/04/2018, 07:43

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cấp uỷ và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Cấp uỷ cấp huyện.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương.

2. Nhiệm vụ:

Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đôi tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

Tổ chức thông tin về tình hình thời sự. chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Hình ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

 Ông: Nguyễn Việt Trà

 

Giám đốc 

 

 

 

 

 Ông: Hoàng Thế Nhân

 

 Phó Giám đốc

 0935316918

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn