Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng 12/11/2019, 16:44

Ngày 11/11/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 4440/UBND-VP ngày 11/11/2019 chỉ đạo tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Theo đó, thực hiện Công văn số 8899/UBND-KSTTHC ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 2429/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025 và các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn của UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin.

Các cơ quan, đơn vị địa phương phải chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản và xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng để hướng tới mục tiêu “không giấy tờ” chung của tỉnh. Khẩn trương rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số, chứng thư số  trên thiết bị di động cho các tổ chức là cơ quan nhà nước cấp huyện, xã và các cá nhân là lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo UBND xã, thị trấn gửi Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

UBND huyện yêu cầu các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải gương mẫu đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; chỉ đạo các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong quản lý, điều hành, xử lý công việc; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lột lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Bố trí đầy đủ thiết bị, giải pháp để triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin phù hợp với cấp độ an toàn của các hệ thống công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mặc kịp thời báo cáo Phòng Văn hóa và Thông tin để hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND huyện xem xét chỉ đạo, kiến nghị theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin rà soát, tổng hợp, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số cho cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời phục vụ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng. Đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng chứng thư số, chứng thư số trên thiết bị di động và gửi nhận văn bản điện tử, xử lý công việc, hồ sơ trên môi trường mạng. Tiếp nhận, xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng theo thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu UBND huyện đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn theo quy định.

Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc triển khai thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng; tham mưu chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản và xử lý công việc của UBND huyện và tham mưu chỉ đạo triển khai các nội dung có liên quan đến gửi nhận văn bản điện tử; xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng; sử dụng chứng thư số theo quy định.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nội dung có liên quan đến xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin.

Công an huyện thường xuyên theo dõi, giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan có chức năng trong đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Chí Quyết

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn