Sức lan tỏa sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-Ct/Tw ở huyện Krông Bông 29/04/2020, 16:04

 Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Krông Bông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đổi mới trong cách triển khai thực hiện cùng với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Tiếp nối thành công trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ. Các chi,  đảng bộ trực thuộc tập trung chỉ đạo sát sao, đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành nền nếp đã tạo được sự chuyển biến tích cực rõ rệt trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua những việc làm theo Bác thường xuyên, hiệu quả. Các tổ chức cơ sở Đảng đều đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hằng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm. Các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng nông dân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Nhằm tuyên truyền kịp thời các nội dung cơ bản của Chỉ thị, các chuyên đề trong từng năm, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, trong 4 năm qua, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều hình thức như: Tổ chức các cuộc thi kể chuyện về Bác của ngành giáo dục; sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức chính trị - xã hội. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền, đăng tải các bài viết, phóng sự về gương “người tốt, việc tốt”; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng phóng sự ngắn kể những câu chuyện người thực, việc thực về các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05…

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu thực hiện thường xuyên việc tổ chức các hội nghị biểu dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 3 Hội nghị biểu dương 120 cá nhân là nông dân, đoàn viên thanh niên và phụ nữ điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, Huyện ủy đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đây là sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng năm.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đi vào nền nếp, thực sự tạo được sức lan toả mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu trong hoạt động và đời sống hàng ngày.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và nhữngvấn đề bức xúc, nổi cộm

Thực hiện chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW toàn khóa và các năm 2017, 2018, 2019, 2020, cụ thể: năm 2017, xây dựng nội dung đột phá là:“Gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW với việc thực hiện chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; năm 2018 xây dựng nội dung đột phá là: “Cán bộ, đảng viên huyện Krông Bông quyết tâm xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở”; năm 2019, xây dựng nội dung đột phá: “Cán bộ, đảng viên huyện Krông Bông quyết tâm xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; năm 2020, xây dựng nội dung đột phá: “Cán bộ, đảng viên huyện Krông Bông quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.Ban Thường vụ Huyện ủy cũng lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện; qua đó, việc xây dựng điển hình trong thực hiện Chỉ thị được chỉ đạo thực hiện từng bước có hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể các đơn vị, địa phương về thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; có phân công, phân nhiệm, xác  định thời gian, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài. Từng chi bộ trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân; đồng thời, lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05:

 Qua 04 năm triển khai học tập, đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào thực tiễn hoạt động sản xuất và đời sống, trong toàn Đảng bộ huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát hiện và nhân rộng: Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động làm theo gương Bác qua các mô hình, phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.Huyện đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Krông Bông học tập và làm theo lời Bác”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, mô hình “Nuôi heo đất”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Hũ gạo tiết kiệm”. Hội Nông dân huyện gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, Hội Cựu Chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu Chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo”. Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hòa nhã thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì nhân dân”, công nhân lao động với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

Đặc biệt là Chương trình 04 – CTr/HU, ngày 22/12/2015 về “tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn  giai đoạn 2016 – 2020” được Ban Thường vụ triển khai từ năm 2016, đến nay, Chương trình đã tiết kiệm được trên 2,9 tỷ đồng. Từ đó, kịp thời hỗ trợ cho 30 hộ bị sụp nhà do ảnh hưởng cơn bão số 12 (11/2017) mỗi hộ 1 triệu đồng; trao 100 con bò sinh sản, trị giá mỗi con 10 triệu đồng cho 100 hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất ở 14 xã, thị trấn nhân kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập huyện (19/9/1981 – 19/9/2017); hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà công vụ cho điểm trường Ea Rớt của Trường TH Cư Pui I; hỗ trợ 700 triệu đồng cho14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ở 14 xã, thị trấn, mỗi hộ 50 triệu đồng để làm mới hoặc sửa chữa nhà ở. Những việc làm này tạo được sự đồng thuận trong nhân dân rất cao, và cũng là một cách làm hay để nhân dân trên địa bàn huyện hiểu, hưởng ứng việc học tập và làm theo gương Bác.

Nhiều cấp ủy cơ sở đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt hàng tháng trở thành nề nếp ở nhiều địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ Nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện tập trung triển khai chuyên đề năm 2020  gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm để tập trung giải quyết,.Tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. 

                                                                                          TH 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn