Sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn huyện krông bông: chủ trương đúng đắn, phù hợp thực tế địa phương 16/03/2020, 16:17

Cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TU, ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Chương trình để tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện Krông Bông. Đây được đánh giá là chủ trương đúng đắn nhằm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, phù hợp với thực tế địa phương.

Huyện Krông Bông có tổng diện tích 125.749 ha, 140 thôn, buôn, tổ dân phố. Huyện có 14 đơn vị hành chính (13 xã, 01thị trấn); có 21.938 hộ và dân số là 97.299 người, gồm 25 dân tộc cùng sinh sống. Trên địa bàn huyện hiện có 03 xã (xã Hòa Phong, Cư Pui và Cư Đrăm) có đồng bào di cư ngoài kế hoạch vào sinh sống với 2.661 hộ với 15.769 khẩu. chủ yếu là người: H’Mông, Mường, Dao, Tày, Nùng,… từ năm 1996 đến nay. Nền kinh tế của đồng bào dân di cư trên địa bàn huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, các loại cây trồng chủ yếu là cây lúa nước, sắn,ngô, cây ăn trái… Chăn nuôi bước đầu đã có sự phát triển. Hiện nay, tình hình đời sống vật chất tinh thần của người đồng bào dân di cư ngoài kế hoạch trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất lâu dài.

Đồng bào vùng quy hoạch dự án tích cự tham gia xây dựng nông thôn mới

Trên thực tế, hiện nay tại các dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư ngoài kế hoạch đã quá tải: 703 hộ với 4.267 khẩu và người dân tự chia sẻ đất ở, đất sản xuất để sinh sống trong khu vực của dự án đã được quy hoạch. Cụ thể:

Đối với Dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Nơh Prông, xã Hòa Phong; Quy mô được phê duyệt: 284 hộ - 1.685 khẩu; Tổng kinh phí được phê duyệt: 35.703 triệu đồng. Hiện nay, đã bố trí ổn định chỗ ở cho 470 hộ - 2.608 khẩu (tăng so với quy mô được duyệt 186 hộ - 923 khẩu , khoảng 165,50%).

Đối với Dự án điều chỉnh mở rộng dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng Ea Lang (gồm cả điểm dân di cư tự do thôn Ea Bar, Ea Đók) xã Cư Pui; Quy mô được phê duyệt:    769 hộ - 4.889 khẩu;Tổng kinh phí được phê duyệt:75.156 triệu đồng. Hiện nay, đã bố trí ổn định chỗ ở cho 1.236 hộ - 8.007 khẩu (tăng so với quy mô được duyệt 467 hộ - 3.118 khẩu, khoảng 160,73%).

Đối với Dự án quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Cư Dhiắt, xã Cư Drăm;  Quy mô được phê duyệt: 149 hộ - 899 khẩu. Tổng kinh phí được phê duyệt: 23.277 triệu đồng. Hiện nay, đã bố trí ổn định chỗ ở cho 199 hộ - 1.125 khẩu (tăng so với quy mô được duyệt 50 hộ - 226 khẩu, khoảng 133,56%).

Đối với Dự án sắp xếp dân cư vùng khó khăn ngập lụt xã Hòa Lễ; Tổng kinh phí được phê duyệt: 12.545.376.000 đồng; tổng kinh phí đã giải ngân đến cuối năm 2019: 10.903.752.000 đồng. Hiện nay, đã bố trí ổn định chỗ ở cho 49 hộ - 198 khẩu (khu tái định cư 1). Tiếp tục giao cho UBND xã Hòa Lễ bố trí cho 78 hộ theo quy mô được duyệt tại khu tái định cư 2 vừa xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Về kết quả rà soát điểm dân cư đề xuất mở mới dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do:  Đối với Dự án quy hoạch sắp xếp ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Tổng số hộ thuộc đối tượng dự án sau khi rà soát, hình thức bố trí: có 171 hộ, 946 nhân khẩu. Về sổ hộ khẩu: đã cấp sổ cho 171/171 hộ, đạt 100% tổng số hộ. Nhu cầu về vốn để thực hiện dự án sau khi rà soát: 81.608.312.500 đồng. Nhu cầu diện tích đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án: Diện tích khoảng 539,3 ha.

Đánh giá thực trạng đời sống của người dân tại các điểm bố trí dân di cư tự do hiện nay là khá ổn định; các hộ dân thuộc vùng dự án đều được cấp đất ở, bình quân mỗi hộ là 350m2.Về đất sản xuất nông nghiệp: Bình quân mỗi hộ trong vùng dự án có khoảng từ 01ha đất sản xuất nông nghiệp trở lên, cây trồng chủ yếu: Cây sắn, ngô, lúa,… và một số loài cây trồng dài ngày khác.

Căn cứ vào tình hình thực tế, mục tiêu của Chương trình số 30-CTr/HU là hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư, tích hợp vào quy hoạch nông thôn của huyện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BXD, ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng và tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Đối với các dự án bố trí dân cư đang thực hiện dở dang: Phấn đấu hoàn thành 04 dự án đang thực hiện dở dang (trong đó có 03 dự án bố trí dân di cư tự do và 01 dự án bố trí dân cư vùng ngập lụt). Góp phần ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân vùng dự án. Đối với các dự án bố trí dân cư đề xuất mở mới: Hoàn tất thủ tục lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

Chương trình số 30-CTr/HU cũng đưa ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong thời gian tới, trong đó,

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bố trí dân di cư tự do và dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 Khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án bố trí dân cư (gồm các dự án đang thực hiện dở dang và tiến hành lập, thẩm định  báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án đề xuất mở mới), đưa vào quy hoạch nông thôn theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-BXD, ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng và tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, gắn với Đề án xây dựng nông thôn mới.

 Tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025, tiếp tục đề nghị Trung ương hỗ trợ cho các dự án sắp xếp, ổn định dân cư.

Triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo về chất lượng và thời gian các hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống của người dân, trên cơ sở đó đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư theo quy định. Ưu tiên huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các hạng mục cơ cở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất trên địa bàn các dự án bố trí dân cư.

 Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất, hiện trạng, loại đất của từng dự án; củng cố, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất ở, đất sản xuất và đề xuất cấp có thẩm quyền sớm giải quyết các thủ tục về đất đai để sớm bố trí đất cho các hộ dân thuộc dự án, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp sổ hộ khẩu thường trú cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống và thụ hưởng các chính sách về an sinh xã hội.

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các dự án bố trí dân cư.

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nắm chắc tình hình dân di cư tự do.

Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình, dự án trên địa bàn với Chương trình bố trí dân cư để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

                                                                                                  TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn