PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 22/03/2019, 07:29

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Nguyễn Ngọc Pháp

- Chức vụ: Trưởng phòng;

- Số điện thoại liên hệ: 0905696986;

- Email: phapnn@krongbong.daklak.gov.vn.

2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng: 

- Số điện thoại: 0972797949;

- Email: lienntb@krongbong.daklak.gov.vn

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn