PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 22/03/2019, 07:49

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Ông Đinh Văn Tiến

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0972070779

- Email: tiendv@krongbong.daklak.gov.vn

2. Ông Hồ Đức Hoàng 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng; 

- Số điện thoại: 0986303454;

- Email: hoanghd@krongbong.daklak.gov.vn.

3. Ông Đoàn Hữu Nhị

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng; 

- Số điện thoại: 0914859939;

- Email: nhidh@krongbong.daklak.gov.vn.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn