PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 22/03/2019, 08:03

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Bà Đinh Trần Thị Bích Nga

- Chức vụ: Trưởng phòng;

- Số điện thoại: 0984172752

- Email: ngadttb@krongbong.daklak.gov.vn;

2. Ông Trần Ngọc Hùng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng; 

- Số điện thoại: 0844224747;

- Email: hungtnkrongbong.daklak.gov.vn.

3. Ông Y Thanh Niê Kđăm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng;

- Số điện thoại: 0367583543;

- Email: thanhkrb1978@gmail.com.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn