Năm 2019, sử dụng Công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in cấp phát miễn phí 07/12/2018, 07:38

Đây là nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 3592/UBND-VP ngày 06/12/2018 của UBND huyện về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí.

Theo đó, triển khai Công văn số 10351/UBND-KGVX ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí theo chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, đồng thời tiết kiệm ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng chính phủ. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã thị trấn chủ động, tập trung khai thác, sử dụng Công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in cấp phát miễn phí. Địa chỉ sử dụng Công báo điện tử: Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ xuất bản tại địa chỉ chinhphu.vn hoặc congbao.chinhphu.vn; Công báo cấp tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh xuất bản tại địa chỉ congbao.daklak.gov.vn.

Ảnh minh họa, nguồn: luatvietnam.vn

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo rà soát, chú trọng đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin để cơ quan, đơn vị có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận thông tin điện tử, sử dụng Công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in cấp phát miễn phí từ năm 2019 trở đi. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND) để chỉ đạo thực hiện, kiến nghị theo quy định.

BBT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn