Kỷ niệm 70 năm ngành Kiểm tra Đảng: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Krông Bông 37 năm xây dựng và trưởng thành 15/10/2018, 07:57

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, nguyên tắc, phương pháp công tác xây dựng Đảng; trong đó, xác định công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; có vị trí hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được tăng cường để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong mỗi thời kỳ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ, kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ khi thành lập đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, chưa phân công cán bộ theo dõi và thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách. Nhiệm vụ này do các cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện, đã góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ. Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, Cơ quan Kiểm tra chuyên trách của Đảng chính thức được thành lập, từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16-10-1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I), do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký. Ngày đó, trở thành ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 3 đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc) do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban, dưới Ban Kiểm tra là các phái viên có nhiệm vụ "đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và cá sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng".

Đ/c: Lê Nam Cao - Bí thư Huyện ủy tặng kỷ niệm chương ngành kiểm tra
cho các đ/c có nhiều đóng góp trong sự nghiệp nghiệp của ngành

Từ ngày thành lập đến nay, tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp từng bước hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ngày càng được tăng cường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Khi mới thành lập chỉ có 03 đồng chí ở cấp Trung ương, đến nay đội ngũ kiểm tra đã có hơn 7.000 cán bộ chuyên trách từ cấp quận, huyện, thị trở lên và hơn 68.000 cán bộ kiểm tra kiêm chức. Ủy ban kiểm tra các cấp ngày càng được Đảng tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quyền hạn quan trọng, từ một số nhiệm vụ ban đầu, chủ yếu là phục vụ cấp ủy, dần dần Điều lệ Đảng giao cho ủy ban kiểm tra các cấp nhiều nhiệm vụ cụ thể, tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên cho ủy ban kiểm tra từ cấp quận, huyện, tương đương trở lên, từ Đại hội X đã bổ sung nhiệm vụ giám sát cho cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, mang dấu ấn quan trọng thể hiện quan điểm của Đảng “Kiểm tra, giam sát là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng. Trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành” và đến ngày 17/5/2010, Bộ Chính trị có Kết luận số 72-KL/TW về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, ngày 3/8/2017 Bộ Chính trị có Thông báo Kết luận số 38-TB/TW về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, điều đó khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

70 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng luôn luôn kiên định với truyền thống vô cùng vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuy”. Với truyền thống đó, trong mọi thời kỳ cách mạng kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; bền bỉ phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, uỷ ban kiểm tra các cấp đã thường xuyên thực hiện có hiệu quả công việc như tham mưu, giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ khác do cấp uỷ giao, trong đó tham gia tích cực phục vụ cấp uỷ thực hiện kiểm tra nhiều cuộc vận động lớn, như việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng làm trong sạch Đảng... Có thể nói những công việc mà uỷ ban kiểm tra các cấp đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra là "Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả" với phương châm xử lý "công minh, chính xác, kịp thời", đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Ngành kiểm tra Đảng, Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk từng bước trưởng thành, gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh. Thực hiện Quyết nghị số 13- NQ/TW ngày 14/8/1969 của Trung ương cục Miền Nam “về việc thành lập Ban kiểm tra các cấp”, cơ quan chuyên trách về công tác kiểm tra Đảng của Tỉnh ủy Đắk Lắk được chính thức thành lập, do đồng chí Rơ Chăm Thép (Ama Quang) làm trưởng ban và một số cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách. Nhiệm vụ giai đoạn này là “xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng". Sau khi thành lập năm 1969 đến nay ngành kiểm tra tỉnh Đắk Lắk không ngừng được xây dựng và trưởng thành; đến cuối năm 2017, đội ngũ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến huyện có 151 đồng chí (trong đó, chuyên trách 84 đồng chí và 1.584 đồng chí là cán bộ kiểm tra cấp cơ sở (trong đó 147 uỷ viên chuyên trách); đã tiến hành kiểm tra và tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra, giám sát hàng chục ngàn lượt đảng viên và hàng ngàn lượt tổ chức đảng về chấp hành và khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải quyết hàng chục nghìn đơn thư tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng; xử lý và tham mưu cấp uỷ xử lý nhiều đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, đề nghị Nhà nước xử lý hàng trăm trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, buộc đảng viên vi phạm hoàn lại công quỹ vật chất và tiền hàng chục tỷ đồng về khoản tham ô, chiếm dụng...

Trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ và của uỷ ban kiểm tra cấp trên, uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã liên tục, bền bỉ hoạt động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách gian khổ, ác liệt, luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, đoàn kết, nhất trí cao, hết lòng, hết sức với công việc; luôn đổi mới phong cách, phương pháp công tác, không ngừng phấn đấu vươn lên, trưởng thành về mọi mặt, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao, thực hiện tốt phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”; “trị bệnh cứu người” lấy “xây là chính” kịp thời ngăn chặn có hiệu quả những sai phạm, khuyết điểm ngay từ đầu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tích cực ngăn ngừa, khắc phục tình trạng tiêu cực, yếu kém trong Đảng, củng cố, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ qua các thời kỳ cách mạng, được tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tin cậy.

Với công lao đóng góp của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh qua từng thời kỳ lịch sử, trong thời gian qua, nhiều ủy ban kiểm tra cấp huyện có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh ủy, Năm 2003, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; ngày 22/9/2008 tặng thưởng  Huân chương độc lập hạng ba. Song hành cùng với truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra tỉnh Dak Lak. Ngành kiểm tra Đảng huyện Krông Bông đã có bước trưởng thành về nhiều mặt. Huyện Krông Bông trước đây trong kháng chiến chống Mỹ mang mật danh H9. Từ khi đảng bộ H9 được thành lập thì công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện cũng được quan tâm xây dựng. Nhiệm vụ của công tác kiểm tra đảng lúc này là kiểm tra đảng viên chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần cùng toàn đảng hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Nhiều thế hệ cán bộ kiểm tra của đảng bộ đã đóng góp xương máu cho công cuộc chống Mỹ cứu nước để bảo vệ đảng, nhiều đồng chí cũng đã trưởng thành góp phần cùng đảng bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Đảng bộ huyện Krông Bông được thành lập từ tháng 10 năm 1981. Trải qua quá trình 37 năm hoạt động (1981 -2018) Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Bông đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được Đảng bộ, cấp ủy huyện giao cho. Đã duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng theo Điều lệ Đảng, kiểm tra về việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đã kiểm tra trên 6.000 lượt cán bộ, đảng viên, giải quyết hàng trăm đơn thư tố cáo, khiếu nại của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, qua thẩm tra, xác minh đã kết luận kịp thời; tham mưu giúp cấp ủy trong việc xử lý kỷ luật kịp thời có sức giáo dục cao. Những biểu hiện mất đoàn kết, một số cán bộ, đảng viên vi phạm đã được kiểm tra làm rõ, kết luận rõ ràng, giải quyết công tâm, chính xác, kịp thời. Từ đó góp phần ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ vững được kỷ luật của Đảng.

37 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Krông Bông đã không ngừng được củng cố và phát triển, xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cấp ủy và UBKT các cấp luôn trân trọng và giữ gìn, khắc phục khó khăn, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng nói chung, Ngành Kiểm tra Đảng huyện Krông Bông nói riêng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn