Khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề “hội nhập quốc tế” cho cán bộ, đảng viên xã Hòa Sơn 28/09/2018, 13:47

Sáng ngày 27/9/2018, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Đảng ủy xã Hòa Sơn tổ chức khai mạc  Lớp bồi dưỡng chuyên đề “hội nhập quốc tế” cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

Trong thời gian 02 ngày các cán bộ, đảng viên thuọc đảng bộ xã Hòa Sơn được học tập và nghiên cứu 04 chuyên đề gồm: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh. Ngoài ra các đại biểu còn được nghe các giảng viên báo cáo nội dung chuyên đề “phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên mạng internet”.

Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo nên những chuyển biến về tư tưởng, hành động, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn