Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, của Bộ chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ ở xã Yang Mao. 01/08/2018, 22:23

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ và công tác phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng ủy xã Yang Mao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sau khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy cơ sở Đảng; đồng thời chỉ đạo chính quyền, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, trong xã hội, gia đình và bản thân phụ nữ về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ tiến bộ và phát triển được quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Tuyên giáo Đảng ủy, Hội LHPN xã triển khai tuyên truyền sâu rộng các chính sách luật pháp liên quan mật thiết đến phụ nữ như Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình, các chủ trương chính sách liên quan đến quyền lợi và sự bình đẳng của phụ nữ,... trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBND xã đã tạo điều kiện để Hội LHPN xã tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ về  việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; tham gia giám sát việc thực hiện các Luật liên quan đến phụ nữ; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ như việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, giám sát việc thực hiện chính sách người có công đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sỹ, giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đặc thù của huyện đối với hội viên phụ nữ,... Trong 10 năm qua, nhiều hộ phụ nữ nghèo làm chủ được hưởng trợ cấp thường xuyên, chỉ đạo thành lập 09 tổ hòa giải và tư vấn pháp luật tại các thôn, buôn, các tổ hòa giải đều có phụ nữ làm thành viên; giải quyết đơn thư, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Trên địa bàn xã, không có phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, các vụ ngược đãi, bạo hành phụ nữ - trẻ em ít khi xảy ra. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, phụ nữ khó khăn, tàn tật, cô đơn được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác chăm lo sức khỏe, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa. Thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ thực hiện 4 phẩm chất phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hàng năm, Hội LHPN phối hợp rà soát, nắm các đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tập huấn kiến thức, hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm...Qua đó đã giúp các hội viên phụ nữ, các chị em vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ được chú trọng. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, có chủ trương đưa cán bộ nữ vào quy hoạch các chức danh cao hơn. Trong thời gian qua đã cử 06 cán bộ nữ đi đào tạo trình độ chuyên môn đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước; 05 cán bộ nữ được đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị hành chính. Đảng ủy xã đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp hiệu quả về công tác cán bộ, nhất là cán bộ nguồn là nữ, nhờ đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Cấp ủy qua các nhiệm kỳ đều tăng; nhiệm kỳ 2010-2015 có 2/18 cấp ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ 11,11%, nhiệm kỳ 2015-2020 có 2/15 cấp ủy viên nữ, chiếm tỷ lệ 13,33%; cán bộ nữ tham gia Đại biểu Hội đồng Nhân dân tăng đều qua các nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng nữ đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 04 người, chiếm tỷ lệ 15,38%, tăng 25% so với nhiệm kỳ trước. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng viên nữ được cấp ủy Đảng chú trọng, từ năm 2007 đến năm 2017 đã kết nạp 36 đảng viên nữ.

Công tác phối hợp của Hội LHPN xã với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tổ chức nhịp nhàng, hiệu quả. Hội LHPN xã và các chi hội phụ nữ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ  tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc" lồng ghép với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội trong phụ nữ và nhân dân đạt nhiều kết quả tốt, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Hàng năm, bình xét trên 90% gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa".

Có thể nói rằng, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn xã. Tuy nhiên, không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: Việc triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết ở một số chi bộ còn chậm, chưa đồng bộ và chưa rộng khắp, nhận thức của một số cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể về thực hiện Nghị quyết chưa được đầy đủ, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy có tăng lên nhưng vẫn còn thấp; số lượng phát triển đảng viên mới là nữ còn hạn chế; Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tuy giảm nhưng vẫn còn cao, đặc biệt là đối với những hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tư tưởng tự ti, an phận vẫn tồn tại trong một bộ phận phụ nữ... Rút kinh nghiệm từ những hạn chế nêu trên, trong những năm tới, để việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, Đảng ủy xã Yang Mao đề ra các giải pháp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị  về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước gắn với  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo hành gia đình đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách liên quan đến giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Chỉ đạo UBND xã kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ", phát huy vai trò tham mưu chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội LHPN xã, Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ" hoạt động có hiệu quả; kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã. Tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng các hoạt động về chi, tổ Hội, bám địa bàn dân cư, chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên. Chú trọng công tác phát triển tổ chức Hội LHPN vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ bạo lực, thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, trong đào tạo nghề, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn