Kết quả qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW trên địa bàn huyện Krông Bông 16/07/2018, 23:14

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, 10 năm qua, huyện Krông Bông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa Nghị quyết bằng các văn bản chỉ đạo điều hành, phê duyệt các quy hoạch, dự án, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp hóa nông thôn và dịch vụ ở nông thôn.

Trong lĩnh vực kinh tế đã được chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tính đến cuối năm 2017 tỷ trọng ngành lâm, ngư nghiệp chiếm 45,96%, giảm 15,04% so với năm 2008 (61%). Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã xây dựng Đề án chuyển đổi cây trồng vật nuôi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025. Triển khai thực hiện chuyển đổi theo mục tiêu và quy hoạch định hướng về phát triển một số loại cây trồng chủ lực có giá trị chất lượng cao, mở rộng diện tích cây ăn quả, đồng thời thử nghiệm một số giống cây, con gắn với liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung về một số loại cây trồng; trong đó đã quy hoạch vùng trồng cây Mía tập trung tại các xã Khuê Ngọc Điền và CưKty với quy mô 860 ha, mở rộng diện tích trồng cây sắn hiện có khoảng 9.020 ha, tăng 4.784 ha so với năm 2008; sản xuất ngô lai giống tại địa bàn xã Hòa Tân với quy mô 300-350 ha/năm... Diện tích gieo trồng cây lương thực hàng năm ổn định; tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 110 tấn. Chăn nuôi phát triển khá toàn diện, cơ cấu chuyển dịch theo hướng sản xuất tập trung kinh tế trang trại, gia trại. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, năm 2017 tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 30,84%. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tích cực tham gia các mô hình, dự án phát triển sản xuất, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Cùng với đó, công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 3%.

Đ/c Huỳnh Bài - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra mô hinh sản xuất lúa chất lượng cao của các hộ dân

Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã tranh thủ nhiều nguồn lực quan tâm đầu tư, xây dựng nhiều công trình quan trọng, thiết yếu về giao thông, thuỷ lợi. Từ đó, diện mạo nông thôn được cải thiện rõ rệt. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; từ năm 2011-2018 tổng nguồn lực huyện đã huy động được là 850.669 triệu đồng. Năm 2018 dự kiến đạt 124/247 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2020 huyện sẽ có từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Việc  đối mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn được huyện quan tâm thực hiện, nhiều hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả được hình thành, bước đầu có những đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn, việc làm cho người lao động, ổn định xã hội, tạo sự đoàn kết gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Về phát triển trang trại, hộ gia đình, cá thể cũng ngày càng phát triển; hiện nay, trên địa bàn huyện có 25 trang trại, trong đó 04 trang trại trồng trọt, 12 trang trại chăn nuôi, 03 trang trại thủy sản và 06 trang trại tổ hợp…

Trong thời gian tới huyện Krông Bông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết 26 gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hoá có năng suất, chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh; tích cực huy động mọi nguồn lực cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh, xã hội nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Đảng đạt hiệu quả cao nhất.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn